" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos (edició 2024)

#ParlemPressupostos Participació en política pressupostària de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 3
Participació ciutadana 06/05/2024 - 15/07/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La Generalitat de Catalunya obre el debat ciutadà sobre la política pressupostària per conèixer quines són les preferències de la ciutadania en relació a quatre qüestions rellevants que afecten als ingressos i les despeses de Catalunya.


Els resultats del procés participatiu informaran la presa de decisions sobre la definició de les principals prioritats globals en les polítiques públiques d'ingressos i despeses en el marc pressupostari a mitjà termini. Igualment, les preferències manifestades informaran l'elaboració dels propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

El procés participatiu sobre la política pressupostària de la Generalitat de Catalunya pretén incorporar la participació en el cicle pressupostari a la Generalitat de Catalunya i així obtenir informació clau sobre les preferències i prioritats de la ciutadania, agents socials i territorials de diferents aspectes de la política pressupostària. Concretament es tractaran elements clau sobre l’estabilitat financera, les prioritats globals i característiques concretes sobre els ingressos i les despeses .

Els objectius del procés participatiu són: 

 1. Obtenir informació de qualitat procedent de la ciutadania que permeti una presa de decisions pressupostàries més completa i saber quines són les preferències en relació amb les qüestions debatudes.
 2. Millorar el coneixement i corresponsabilitat de la ciutadania pel que fa a aspectes fiscals i pressupostaris (situació de les finances, limitacions i restriccions del pressupost, opcions d’ingressos i despeses).
 3. Impulsar la qualitat democràtica, la transparència i la participació en un àmbit tan transversal de la Generalitat de Catalunya com és el dels seus pressupostos i finances.

Sobre què debatrem?

Debatrem sobre qüestions que han d'informar decisions d’estratègia fiscal, de mesures tributàries, de la definició de prioritats pressupostàries i dels límits de despesa i l’orientació estratègica de les propostes pressupostàries que han de ser formulades per part dels departaments de la Generalitat. Aquestes qüestions es concreten en els eixos de debat següents:

 • Eix 1: Opcions de trajectòries de reducció del deute

El manteniment de la salut pressupostària i una trajectòria adequada del deute públic són cabdals per a assegurar poder finançar les polítiques actuals i fer front als reptes futurs. La Generalitat de Catalunya té actualment un elevat nivell d’endeutament, que cal anar reduint a valors més moderats i que no posin en risc la seva sostenibilitat financera. Per a assolir aquesta trajectòria descendent del deute, poden existir diferents opcions/estratègies, amb diferents avantatges i inconvenients. En aquest eix de debat es pretén recopilar les preferències dels participants pel que fa a diferents escenaris de reducció del deute. Més informació sobre l'eix: Informe de l'eix 1.

 • Eix 2: Opcions d’ingressos per a guanyar espai per a finançar noves iniciatives

Els marges pressupostaris existents de moltes administracions públiques, inclosa la Generalitat, per a fer espai per a finançar noves iniciatives són molt petits i a vegades inclús inexistents. Aquests marges venen donats per la diferència entre els sostres de despesa, allò màxim que es pot gastar, i la despesa que suposa mantenir els serveis i polítiques actuals. Per tal d’ampliar aquests marges (coneguts com a “espais fiscals”), es poden considerar diferents opcions, tant des de la vessant dels ingressos com de les despeses. En aquest eix de debat es pretén recollir les preferències pel que fa a opcions predeterminades de mesures d’ingrés. Més informació sobre l'eix: Informe de l'eix 2.

 • Eix 3a: Principals prioritats dins el conjunt de les polítiques gestionades per la Generalitat

Catalunya fa front a una sèrie d’importants reptes, tant actuals com futurs, com s’ha pogut observar, per exemple, tant en l’estat actual dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els indicadors de benestar i progrés social, o l’Acord nacional per a l’Agenda 2030. En relació a aquests reptes, una clara definició de prioritats és un element clau per tal d’orientar els pressupostos públics per tal de finançar aquelles actuacions i projectes que millor hi puguin fer-hi front. Considerant aquest marc, en aquest eix de debat es pretén recollir les preferències quant a prioritats de polítiques públiques dins l’àmbit competencial i d’actuació de la Generalitat. Més informació sobre l'eix: Informe de l'eix 3a.

 • Eix 3b: Priorització temàtica dels Fons de Cohesió de la Unió Europea

La Generalitat de Catalunya, dins del seu àmbit competencial, té el repte de fer front a les principals necessitats i desafiaments que afronta la societat catalana, tant actuals com futurs. Per tal de fer front a aquestes reptes, a part dels recursos propis obtinguts pels impostos, taxes i altres ingressos propis i no condicionats, es compta amb els ingressos que s’obtenen per mitjà de transferències concedides per part d’altres institucions i agents. Entre aquests s’hi troben els denominats Fons de Cohesió. A Catalunya, els principals fons són el Fons Social Europeu plus (FSE+) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’eix de debat tracta de com s’han de prioritzar els objectius dels Fons de Cohesió de la Unió Europea gestionats per la Generalitat de Catalunya, per a fer front als reptes identificat i definits per a Catalunya. Cal explicitar, argumentar i debatre sobre les preferències existents en la societat catalana i facilitar així un diàleg amb la Comissió Europea per millorar l’adaptació a de la distribució dels recursos d’aquests fons per a Catalunya. Més informació sobre l'eix: Informe de l'eix 3b.

Com hi puc participar?

Hi pots participar de maneres diferents. Pots participar de manera presencial en sessions deliberatives; i també hi pots participar en línia fent arribar propostes. Les sessions de debat tractaran sobre diversos aspectes clau de la política pressupostària i cal inscripció prèvia.

 • Vine a una de les sessions de debat presencials que es duran a terme durant el mes de maig i fins a la primera quinzena de juliol. Es duran a terme 13 sessions de debat distribuïdes arreu del territori i en llocs com Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Inscriu-te.
 • Organitza la teva pròpia sessió de debat i comparteix els resultats per incorporar-los als del conjunt del procés. Properament estarà disponible la informació de com fer-ho.
 • Participa en línia:
 •  Fes les teves aportacions i debat en el fòrum obert per tractar les qüestions plantejades. Debat en línia.
 • Manifesta les teves preferències individuals sobre els temes debatuts a través del qüestionari en línia. Respon el qüestionari. 

Documents relacionats

Guies i documents per a realitzar sessions de debat autoorganitzades

Presenta una proposta Veure tots (1)

Veure tots (1)
El que es decideix Les preferències sobre la política de despesa pressupostària
Qui hi participa Ciutadania en general
Com es decideix Mitjançant sessions de debat i a través de l'espai de propostes
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Pressupostos
Entitats dinamitzadores Raons públiques SCCL
Disposa de retorn
Data d'inici 06 de Maig de 2024
Data de finalització 30 de Novembre de 2024
Referència: II-PART-2024-04-677

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/politicapressupostaria-2024/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/politicapressupostaria-2024/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

21

Participants

33

Seguidores

4

Comentaris

1

Propostes

1

Adhesions

11

Trobades

75

Respostes