" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya

Procés participatiu de l'esborrany de l'Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/02/2024 - 11/03/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Publicat l'informe de retorn

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de la Presidència inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que per a la redacció del text definitiu de la llei s'hagin tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.


Objectius i finalitats de l'Avantprojecte de llei


L’amiant és un agent químic que es va utilitzar àmpliament en la indústria de la construcció del nostre país entre els anys 1950 i 1990, ja que era un material abundant i econòmic que oferia molt bones propietats aïllants i ignífugues. Malauradament, es va comprovar que si s’altera, bé sigui per manipulació o per degradació, allibera microfibres que poden penetrar en el cos per les vies respiratòries. Aquesta entrada a l’organisme pot provocar diversos tipus de càncer i dues malalties causades exclusivament per la pols d’amiant: l’asbestosi i el mesotelioma maligne. Per aquest motiu, se’n va anar restringint l’ús, fins que el 2002 es va fer efectiva a tot l’Estat espanyol la prohibició total de fabricar, utilitzar o comercialitzar materials que continguessin amiant. No obstant, el que ja estava instal·lat es va poder mantenir fins al final de la seva vida útil.

S’estima que a Catalunya, encara hi ha més de 4 milions de tones d’amiant presents en elements constructius, equips i instal·lacions: en forma de fibrociment en teulades (conegudes amb el nom comercial d’uralita), dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic.

Aquesta iniciativa normativa es considera una eina fonamental per tal de complir amb els compromisos del Govern en aquesta matèria, ja que permet cohesionar tots els treballs realitzats fins ara en l’àmbit de Catalunya i abordar, d’ara en endavant, aquesta problemàtica d’una manera estable, sistemàtica i transversal.

Pel que fa al contingut, la iniciativa té per objecte establir el marc jurídic necessari per garantir una actuació comuna per part de totes les administracions públiques de Catalunya en la gestió i la retirada de l’amiant, amb les finalitats següents:

  1. Lluitar contra els efectes nocius que l’amiant produeix sobre la salut de les persones, els animals i el medi ambient.
  2. Facilitar la detecció i la localització dels materials que contenen amiant.
  3. Garantir la seguretat de les persones treballadores i del conjunt de la ciutadania en la gestió i retirada de l’amiant.
  4. Fomentar la coordinació i la cooperació entre totes les administracions publiques per accelerar al màxim la retirada de l’amiant i per garantir que s’efectua dins els terminis establerts legalment.
  5. Promoure la informació i la sensibilització entre la ciutadania i les persones treballadores sobre els efectes nocius de l’amiant i la necessitat de fer-ne una gestió adequada i accelerar-ne la retirada.

Propostes Veure tots (9)

Com a professional d'empresa RERA, que fa anys m'hi dedico, trobo es podria tenir em compte les...
  • Creat el
    23/01/2024
  • 2
  • Número de comentaris: 2
Seria interessant que els censos de MCA indiquin, també, els materials dels quals se sospita...
Veure tots (9)
Qui hi participa Tota la ciutadania, en especial col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats i escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats ecologistes, associacions sindicals i entitats municipalistes
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn
Data d'inici 10 de Gener de 2024
Data de finalització 11 de Març de 2024
Referència: II-PART-2024-01-650

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Amiant/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Amiant/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>