" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L'objectiu de la consulta és recollir opinions sobre com hauria de ser el nou model d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional i rebre propostes de millora del model actual.

Objectiu de la consulta


Una llei d'organització de l’Administració i del seu sector públic institucional hauria d'aglutinar, per primera vegada, en una mateixa norma l'estructura organitzativa departamental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la del seu sector públic.

Pel que fa a l’àmbit departamental, caldria revisar les funcions i el paper dels òrgans superiors de l’Administració de la Generalitat i dels actuals alts càrrecs. També hauria de tenir en compte una major flexibilització de l’organització departamental i obrir-se a noves figures organitzatives per tal de superar limitacions actuals com l’excessiva departamentalització o la rigidesa en la creació i en les possibilitats d’actuació de les unitats administratives. També caldria que regulés els òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

Pel que fa al model d’organització del sector públic institucional, la Llei hauria de reduir i simplificar l’excessiva tipologia d’entitats, flexibilitzar la creació d’organismes públics i marcar clarament l’àmbit d’actuació propi de cada tipus d’entitats, i definir el marc de relacions entre l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic.

En vista dels problemes anteriors, la consulta hauria de recollir opinions per tal de:

  • Millorar l’eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis públics per part de l’Administració de la Generalitat.
  • Garantir un model organitzatiu de l’Administració de la Generalitat i el sector públic institucional efectiu i adequat a la realitat actual.
  • Disposar d’un marc jurídic clar i coherent en matèria d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
  • Consolidar instruments per a la governança corporativa del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat.


Preguntes per orientar les aportacions


  1. Considereu que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació?
  2. Quins problemes relacionats amb les figures organitzatives de l’Administració de la Generalitat s’haurien de tenir en compte a l’hora de projectar la seva regulació?
  3. Quines formes jurídiques organitzatives del sector públic institucional considereu que generen més problemes i per què? En suprimiríeu algunes? En crearíeu d’altres? Quines proposeu?
  4. Quins aspectes s’haurien de tenir en compte a l’hora de regular les relacions entre els departaments i els organismes públics?
  5. S’haurien de preveure altres objectius diferents?
  6. Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?


Propostes Veure tots (26)

Potenciar el paper de l’Escola d’Administració Pública en la implantació de cicles formatius de...
Reduir a una fase d’exàmens compactat tot en un sol dia (amb contingut teòric i pràctic, com es...
Més facilitat per la mobilitat funcional temporal cap a cossos superiors (en sentit vertical) o...
Fusió dels cossos de subalterns i d’auxiliars administratius, per les escasses diferències de...
Veure tots (26)
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. Es considera especialment important la contribució de: empleats i empleades públiques i administracions públiques i entitats relacionades amb l’àmbit públic. Es preveu convidar de forma directa a participar a universitats catalanes i entitats i associacions que tenen el centre d’interès i activitat en la gestió i la direcció pública
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 21 de Febrer de 2022
Data de finalització 22 de Abril de 2022
Referència: II-PART-2022-03-469

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Organitzacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Organitzacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>