" class="part-icon-bars">

Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

Consulta del procediment d'elaboració d'un decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques, amb la finalitat de dotar d'una major protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatge, introduint una regulació d'acord amb allò que estableix la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge i el Codi civil de Catalunya.

Fase 1 de 1
Introducció ? - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El projecte de decret que es vol elaborar tindrà per objectiu regular l’activitat dels professionals de l’administració de finques, d’acord amb el que estableixen la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Codi civil de Catalunya, amb la finalitat de dotar d'una major protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatge.El títol IV de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, presta una atenció especial a tot el que suposi una protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges en un mercat immobiliari que massa sovint actua per estímuls i criteris aliens a aquesta protecció. 

En aquest títol es regula la figura de l’administració de finques. Concretament, a l’apartat 1 de l’article 53 es disposa que els agents que intervenen en la prestació de serveis immobiliaris són els administradors de finques i els agents immobiliaris.

D’altra banda, la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que regula el règim de propietat horitzontal, preveu a l’apartat 2 de l’article 553-15, referent a l’organització de la comunitat, que aquesta pot encarregar-ne l’administració a un professional extern que compleixi les condicions professionals legalment exigibles.

Actualment hi ha més de tres mil professionals que treballen a Catalunya com a administradors de finques, els quals gestionen més del 80% del parc immobiliari del territori, per la qual cosa, el desenvolupament correcte de les seves funcions afecta directament gran part de la població. En aquesta matèria cal conèixer no només les complexitats tècniques dels edificis i serveis moderns, sinó també les grans exigències legals i administratives que comporta fer-ne el manteniment i dur-ne el control, a més dels nombrosos coneixements especialitzats que requereix el càrrec d’administrador i la secretaria, ateses les responsabilitats que els corresponen.

De forma orientativa es plantegen les preguntes següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema?

2.- Quins requisits de l’activitat dels administradors considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

3.-  Quin mecanisme considereu que hauria de ser el més rellevant a l'hora de contribuir a millorar el grau de coneixement dels consumidors sobre la capacitació i qualitat dels professionals?

4.- Quin mecanisme considereu necessari per incrementar el grau de protecció dels consumidors i usuaris d’habitatge?.

5.-S’haurien de preveure altres objectius diferents?

El que es decideix L'elaboració d'un projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques
Qui hi participa La consulta està oberta al conjunt de ciutadans i organitzacions dels sectors econòmics, professionals i socials, vinculats amb l'activitat de l'administració de finques, representants del sector immobiliari de Catalunya, en el cas que hi hagi, professionals que operin al marge dels col·legis i associacions professionals, a les associacions de defensa de consumidors i usuaris i a l'Autoritat Catalana de la Competència.
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Departament de Drets Socials
Unitat promotora Agència de l'Habitatge de Catalunya
Disposa de retorn No
Data d'inici 02 de Febrer de 2022
Data de finalització 02 de Març de 2022
Referència: II-PART-2022-01-454

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Adm-Finques/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Adm-Finques/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Seguidores