" class="part-icon-bars">

Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària

Procés participatiu del Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària

Fase 1 de 3
Enquesta 21/10/2022 - 30/11/2022
Fases del procés Enquesta

Enquesta

L'article 3.a) de la llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l'associacionisme estableix que la persona voluntària: "les persones físiques que, d’una manera lliure, sense contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que els reconeix l’ordenament jurídic, decideixen dedicar part de llur temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de la participació en programes de voluntariat que duen a terme entitats sense ànim de lucre –amb les quals formalitzen un compromís que dóna origen als drets i deures que regula aquesta llei– o bé per mitjà de l’associacionisme i la participació en els diferents projectes que en aquest marc es puguin dur a terme".

Per tal que les persones voluntàries duguin a terme amb escreix les seves funcions, cal que disposin dels coneixements, habilitats i actituds que afavoreixin el bon desenvolupament del projectes en els quals participin.

A tal efecte, hem preparat aquesta enquesta que vol recollir la màxima informació possible per recollir les necessitats que les persones voluntàries requereixen per dur a terme les seves funcions.


 

 

S'ha tancat el formulari

El formulari està tancat i no es pot respondre.