" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte d'ordre per la qual es reguli el funcionament i la composició de la taula de diàleg social de les energies renovables

Creació i funcionament de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables

Fase 2 de 2
Retorn 31/03/2022 - 01/04/2022
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  20/02/2022 - 30/03/2022

  Propostes

  Preguntes per a orientar la participació a l'espai de Propostes

  1.   Quines considereu que haurien de ser les principals actuacions i propostes de treball de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables per a assolir l’objecte atribuït consistent en l’estudi i la identificació, per a la posterior elevació a les administracions competents, de les propostes de mesures de compensació pública entre els territoris rurals i les zones urbanes densament poblades en què, un cop maximitzades les polítiques locals d’implantació d’energies renovables, no es pugui garantir assolir el 50% de la seva demanda elèctrica amb generació elèctrica renovable de proximitat en l’horitzó de l’any 2030?

  2.   Quin creieu que seria el règim de funcionament més òptim per a la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables?

  3. Dels ens locals i del món associatiu local qui creieu que hi haurien d‘estar representats?

  4. Del conjunt d’agents socials i econòmics, qui creieu que seria necessari que estiguessin representats a la composició de la Taula de Diàleg Social de les Energies Renovables?

  5. Quina funció creieu que s’hauria d’atorgar a les cooperatives energètiques ciutadanes dins la composició de la Taula?

  6. Quin paper creieu que haurien de jugar les petites i mitjanes empreses dins la composició de la taula?

  7. Quin paper creieu que haurien de jugar les cooperatives agroalimentàries dins la composició de la taula?

  8. Quin paper creieu que haurien de jugar les associacions de consumidors dins la composició de la taula?

  9. Quin paper creieu que han de jugar els projectes en sòl no urbanitzable de petita i mitjana potència de 1 a 5 MW i connectats a xarxa de distribució?

  10. Quin paper creieu que haurien de jugar els gestors de les xarxes elèctriques de transport i distribució on es connectaran els projectes de generació?

  11. Considereu que caldria identificar mesures que aportin valor social i econòmic en els territoris on s’implanten els projectes i que s’hagin d’implantar per part dels promotors dels projectes?

  12. Tot i que la taula és lligada al Decret llei determina el procés per autoritzar les instal·lacions de generació elèctrica en plantes fotovoltaiques i eòliques, creieu que seria oportú incloure en el debat de compensació el biometà com a gas de producció local que pot ser utilitzat en qualsevol habitatge o activitat econòmica on arribi la canonada del gas natural?

  6. Creieu que hi ha algun aspecte que no s’ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l’Administració de la Generalitat?


 2. 2
  31/03/2022 - 01/04/2022

  Retorn

  Podeu consultar la valoració de les propostes mitjançant l'informe de retorn.