" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia modificació Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret de modificació del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 03/03/2023 - 03/04/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’aprovació de la modificació puntual del Decret 9/2019 que es proposa preveu regular aquells aspectes que s’han observat com a necessaris des de l’entrada en vigor de la norma, ajustar el contingut a la realitat i necessitats actuals del sector i harmonitzar els requisits amb els establerts amb caràcter bàsic pel Reial Decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel que es regulen i flexibilitzen determinades condicions d'aplicació de la Unió Europea en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen les activitats excloses del seu àmbit d'aplicació.

Es tracta d’una actuació no prevista al Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, en la seva versió revisada al 29 de juliol de 2022.

Atesa la naturalesa de la modificació normativa que aquí es proposa incloure en la documentació disponible els textos del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum i del Reial Decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen les activitats excloses del seu àmbit d’aplicació.


Objectiu de la consulta
L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions referents als criteris i opcions a tenir en compte en el moment de determinar la millor forma d’introduir la regulació d’aquells aspectes que s’han observat com a necessaris des de l’entrada en vigor del Decret 9/2019, de 8 de gener, així com ajustar el contingut a la realitat i necessitats actuals del sector i harmonitzar els requisits amb els establerts amb caràcter bàsic pel Reial Decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen les activitats excloses del seu àmbit d’aplicació.. Així mateix, es persegueix l’objectiu que la població interessada pugui indicar nous aspectes necessaris que, de moment, no s’hagin tingut en compte.

Objectius de la iniciativa
Els objectius que es pretenen assolir amb la present iniciativa son:
a. Facilitar la comercialització i la distribució de les peces de caça.
b. Incentivar i millorar el control de la densitat d’espècies cinegètiques en el medi, així com reduir-ne la propagació de malalties, mitjançant el foment de la comercialització de la carn d’aquestes espècies.
b. Millorar el control, seguiment i traçabilitat de la carn de caça destinada al consum.

Preguntes per centrar les aportacions
- Creus que cal regular o modificar algun altre aspecte del procés de la comercialització de la carn de caça?
- Consideres que hi ha altres conseqüències negatives o positives derivades del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment i que no s’han posat en relleu en la documentació?

Grups als quals s'adreça la consulta
La consulta va dirigida al públic en general. Donat el caràcter tècnic de la majoria de desenvolupaments previstos en el reglament, es preveu que el contingut concret de la proposta de decret, una vegada elaborat l’esborrany del mateix, sigui consultat amb tots els sectors afectats i implicats.
La participació pública queda coberta, a més del període d’informació pública que es durà a terme en el moment que es disposi del text articulat del decret, mitjançant el tràmit d’audiència que es farà als representants dels sectors que poden estar interessats o ser afectats pel contingut de la norma, i particularment als mateixos grups que es van consultar en el procés de tramitació del propi Decret 9/2019, que són els següents:
- Consell de caça
- Consell de protecció de la natura
- Comissió de govern local
- Federació Catalana de Caça (FCC)
- Agrupació de Societats de Pescadors i Caçadores de Catalunya (AGRUPCAT)
- Federacions i Gremi de comercialització de la carn (Federació catalana d'indústries de la carn, Federació Avícola catalana, Gremi d'escorxadors, Asociación interprofesional de la carne de caza de España)
- Col·legis professionals (Consell de veterinaris de Catalunya, Col·legi de biòlegs, Col·legi d'enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya, Col·legi d'enginyers agrònoms)

Documentació de referència
DECRET 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.

Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.

Propostes Veure tots (1)

Cal incentivar que en el nou Decret es faciliti la comercialització local de la carn de caça per...
Veure tots (1)
Qui hi participa Ciutadania en general i, en concret, sector cinegètic
Com es decideix Propostes
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
Disposa de retorn
Data d'inici 02 de Febrer de 2023
Data de finalització 02 de Març de 2023
Referència: II-PART-2023-02-555

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretCaSilvestre/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretCaSilvestre/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>