" class="part-icon-bars">

Tràmit de participació ciutadana sobre el projecte de Decret de pesca continental

Procés participatiu sobre el projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.

Fase 1 de 1
Introducció 28/04/2022 - 30/05/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.


A Catalunya, l’activitat piscícola està avui dissenyada legislativament principalment com una activitat de lleure que ha de conviure amb una gestió sostenible dels recursos pesquers i amb el control de les espècies exòtiques invasores. A més, el foment de les espècies autòctones està assolint un paper molt important. Això comporta que el desenvolupament de la Llei ha de contemplar el foment de l’activitat de pesca, la formació dels pescadors i un nou marc de gestió dels trams de pesca que possibiliti la delegació i la participació en la gestió.

En el document de consulta pública prèvia ja realitzada s’exposen els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa i els objectius del projecte normatiu.

La iniciativa pretén incrementar la seguretat jurídica en l’aplicació dels procediments d’atorgament de llicències, permisos i concessions en l’àmbit de la pesca en aigües continentals. També es vol potenciar la participació dels agents en la presa de decisions i fomentar l’activitat pesquera de forma compatible amb el manteniment del nivell de conservació dels recursos pesquers i amb un aprofitament ordenat i sostenible, aconseguint un equilibri entre les activitats al medi aquàtic i el foment de les espècies piscícoles autòctones.

El reglament de la Llei de pesca ha de ser un element que contribueixi a la gestió i l’aprofitament piscícola sostenibles, que tingui en compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania, i que esdevingui un veritable motor de dinamització i d’orientació dels sectors econòmics i del desenvolupament del territori rural. I tot això respectant i valoritzant l’activitat tradicional de la pesca, en harmonia amb la resta d’activitats al medi i la sostenibilitat ambiental.

El desplegament reglamentari de la Llei 22/2009 ha de permetre, entre d’altres:

-la determinació de l’estructura, la composició i el funcionament de la Comissió per a la Conservació de les espècies aqüícoles, per exercir les seves funcions de coordinació de les administracions competents.

-establir el contingut mínim, les directrius d’actuació i el procediment d’avaluació de suficiència dels Plans de Salvament de les espècies autòctones per tal de donar seguretat jurídica a les empreses que, en desenvolupament de la seva activitat, necessiten realitzar una alteració de cabal.

-fixar un ordre de prioritat dels dispositius o actuacions per garantir el pas de la fauna i per a protegir els canals de derivació dels rius i llocs i condicions d’efectivitat

-establir l’ordre de prioritat dels dispositius o actuacions per garantir la connectivitat dels cursos d’aigua.

-delimitar les principals zones de fresa i d’alevinatge de les espècies autòctones i, en especial de la truita comuna, per tal de fomentar i protegir la seva reproducció.

-fixar els criteris definitius per obtenir autorització de pesca de qualsevol espècia aqüícola amb motius científics o de control poblacional.

-establir els procediments i requisits per a la pràctica de repoblacions, reintroduccions i translocacions per preservar els valors biològics i evitar alteracions de l’estat de les poblacions autòctones.

-fixar les mesures necessàries per preservar i fomentar els valors biològics i genètics de les aigües de reserva genètica i això podria augmentar el grau d’introgressió genètica en les poblacions de truita.

-detallar els criteris i els mecanismes per a determinar el nombre de captures permeses en les zones de pesca controlada i desenvolupar el procediment i els requisits per a l’atorgament de concessions per a l’aprofitament piscícola.

-determinar el contingut, el procediment d’elaboració, la revisió i el període de vigència del pla d’Ordenació de la Pesca continental, instrument imprescindible per la regulació i gestió de la pesca sostenible.

-concretar la composició i el funcionament del Consell assessor de la pesca en aigües continentals, com a òrgan consultiu en temes importants relatius a la gestió.

-concretar el procediment, les actuacions ni la formulació de la sol·licitud per fer campionats de pesca, la qual cosa genera disfuncions en la tramitació de concursos entre l’administració i les societats de pescadors i la Federació.

-fixar els termes d’utilització del Fons per a la gestió de la pesca en aigües continentals i per tant no s’ha posat en funcionament.

-establir el règim de funcionament de les escoles del Riu, de les entitats tutores de la pesca i les entitats tutores del riu. 


Propostes Veure tots (3)

Proposta alegacions presentada x petició generica per manca d espai
Es presenten per petició genèrica. Es sol·licita una reunió amb la Directora General.
  • Creat el
    24/05/2022
  • 4
  • Número de comentaris: 1
Veure tots (3)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 28 de Abril de 2022
Data de finalització 30 de Maig de 2022
Referència: II-PART-2022-04-492

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/DecretPC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

42

Participants

57

Seguidores

7

Comentaris

3

Propostes

36

Adhesions