" class="part-icon-bars">

Consulta projecte de Decret de concerts educatius

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret relatiu als concerts educatius

Fase 2 de 2
Retorn 11/08/2019 - 06/09/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La regulació reglamentària actual del règim dels concerts educatius es basa en el Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concertes educatius, i en el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius. Aquesta regulació és anterior a la Llei 12/2009, d'educació (LEC) i a la Llei orgànica 2/2006, d'educació (LOE).

L'entrada en vigor de la LEC i la LOE ha afectat aspectes tan importants, entre altres, com: els requisits per accedir al concert educatiu, les obligacions dels titulars dels centres concertats, la integració dels centres concertats en el Servei Educatiu de Catalunya i els mecanismes de finançament dels concerts educatius.

L'objectiu del procés participatiu té per finalitat obtenir informació sobre el contingut del futur règim sobre concerts educatius per tal d'adaptar-lo al nou marc legal fixat per la LOE i la LEC i així solucionar els problemes detectats.

La iniciativa respon a l'objectiu de desplegar la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en matèria de concerts educatius, i configurar una regulació reglamentària que permeti, al seu torn, assolir aquests altres objectius:

 • Integrar efectivament en la programació educativa dels llocs escolars gratuïts l'oferta de llocs escolars en els centres concertats i aconseguir una oferta única i integrada dels llocs escolars del Servei d'Educació de Catalunya, que eviti la dualització de l'oferta educativa i la segregació escolar.
 • Garantir la gratuïtat real dels ensenyaments obligatoris i gratuïts impartits en els centres concertats, mitjançant un sistema de finançament equitatiu i asimètric. A major responsabilitat social, major finançament públic.
 • Garantir la participació de tots els centres concertats en la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, especialment de l'alumnat amb condicions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides i de l'alumnat d'origen estranger amb necessitats educatives derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu, de la falta de domini de la llengua vehicular dels aprenentatges i de l'escolaritat prèvia deficitària.
 • Garantir que tots els centres amb concert educatiu (en qualsevol de les seves modalitats) compleixen el principi de coeducació mitjançant l'escolarització mixta.


A més dels objectius anteriors, la iniciativa normativa pretén incorporar al nostre marc normatiu regulador dels concerts educatius el consens social al voltant del Servei d'Educació de Catalunya i dels centres concertats que en formen part, expressat en el Pacte Nacional per l'Educació (2006) i en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya (2018).


Objectiu de la consulta


Sens perjudici que les aportacions que hom pugui presentar tractin altres aspectes, l'objectiu principal de la consulta és rebre aportacions de les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura, sobre els aspectes següents:

 • La descripció del problema detectat
 • Els objectius de la proposta normativa
 • Les solucions alternatives que hi pugui haver per corregir el problema detectat i per assolir els objectius desitjats.


La consulta és oberta a tothom. Tanmateix, hi ha interès a conèixer l'opinió de la comunitat educativa entesa en sentit ampli, integrada genèricament per totes les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu, i més concretament per:

 • els representants de les titularitats dels centres concertats.
 • Els representants sindicals del professorat i altre personal dels centres sostinguts amb fons públics.
 • Les associacions de professorat.
 • Federacions i confederacions representants de les famílies dels centres sostinguts amb fons públics.


Preguntes per orientar les aportacions


 1. Considera que s'ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l'Administració de la Generalitat?
 2. Considera que són adequats els objectius que es pretenen assolir? S'haurien de preveure altres objectius diferents?
 3. Considera que hi ha altres alternatives a les proposades per corregir el problema detectat?


(Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.)

Propostes Veure tots (7)

Avui hi hagut un interessant debat a el mati de Catalunya Radio sobre aquet tema. Han dit...
El concert educatiu és un instrument per a fer possible dos preceptes constitucionals: la...
L'Administració insisteix sovint a crear i construir nous centres públics on les necessitats ja...
És evident que en molts indrets l'escola privada que opta per un concert cobreix moltes vegades...
Veure tots (7)
Qui hi participa Llistat d'entitats o tipus de destinataris de la consulta
Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats
Disposa de retorn No
Data d'inici 11 de Juliol de 2019
Data de finalització 06 de Setembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-252

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Decretconcertseducatius/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Decretconcertseducatius/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

16

Participants

18

Seguidores

9

Comentaris

7

Propostes

14

Adhesions