" class="part-icon-bars">

Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret d’organització de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 03/08/2019 - 03/09/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la iniciativa és adaptar l’organització i el funcionament de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) als requeriments derivats del marc normatiu en què aquells s’han de desenvolupar, així com aconseguir una millor aplicació del principi d’eficiència administrativa

Antecedents


La Llei 24/1987, de 28 de desembre, de creació de l’EADOP, habilita el Consell Executiu per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta Llei. Amb aquesta finalitat, es va aprovar el Decret 215/2000, de 26 de juny. D’ençà de l’entrada en vigor d'aquest desplegament reglamentari, han estat modificades significativament determinades qüestions que tenen incidència, ja sigui directa o indirecta, en el funcionament de l’EADOP. Amb caràcter general, també s’ha produït un salt endavant important quant als principis en què s’ha de fonamentar la provisió dels serveis públics i ha adquirit un protagonisme progressiu l’eficiència administrativa, l’obertura envers els ciutadans, la participació i la transparència. 

A causa de la situació exposada, derivada del fet que l’actual Reglament de l’EADOP va entrar en vigor fa dinou anys, esdevé necessari actualitzar la regulació vigent, amb l’adequació de la seva organització, estructura i funcionament als requeriments derivats del marc legal vigent o recomanats pels principis que el presideixen.  


Objectius de la consulta


La proposta de nova regulació té els objectius següents:

  1. Garantir que el règim de funcionament del Consell d’Administració de l’EADOP sigui més flexible, àgil i eficient per a l’intercanvi d’informació i la presa de decisions.
  2. Assolir la paritat en els òrgans de decisió.
  3. Adequar la normativa de l’EADOP als nous requeriments de la normativa vigent.
  4. Garantir la seguretat jurídica i la coherència en la normativa de l’EADOP.
Qui hi participa La consulta és oberta a tothom
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn No
Data d'inici 19 de Juliol de 2019
Data de finalització 03 de Setembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-259

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/EADOP/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/EADOP/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

185

Seguidores