" class="part-icon-bars">

Consulta 2ª en projecte normatiu inicial de la Inspecció d'Educació

Segona consulta pública en projecte normatiu inicial del projecte de decret de la Inspecció d'Educació

Fase 3 de 3
Retorn 27/06/2020 - 13/07/2020
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Entre el 2 d’abril i el 3 de juny de 2019 es va portar a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es pretenia regular la Inspecció d’Educació, i les aportacions rebudes en aquell procés van poder ser tingudes en compte en la seva redacció. Amb posterioritat, un cop elaborat l’esborrany del decret, el seu contingut s’ha pogut contrastar amb els inspectors i inspectores d’educació de tot el país i amb d’altres interlocutors rellevants vinculats al món educatiu, i així mateix ha rebut les aportacions formulades en la consulta interna als diferents departaments de l’Administració de la Generalitat.

Atesos el contingut del projecte i el canvis introduïts en el text al llarg del procés de consulta pública previa, es considera convenient a fi de garantir el dret a la participació ciutadana tornar a obrir durant 15 dies una segona consulta per tal que la ciutadania pugui fer arribar les aportacions que consideri rellevants. 

L’objectiu d’aquesta segona consulta, adreçada a la ciutadania en general, és recollir aportacions i valoracions que puguin ajudar millorar el projecte de decret de la Inspecció d’Educació i així poder donar una millor resposta a les necessitats de la societat i del món educatiu.


La iniciativa normativa de projecte de decret de la Inspecció d'Educació es vol dur a terme per tal de desplegar la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació (LEC) pel que fa a la Inspecció d’Educació i regular la finalitat, els principis, l’estructura, les atribucions, l’avaluació i el funcionament dels òrgans de la Inspecció d’Educació i les atribucions que corresponen a les persones que l’exerceixen. Aquesta ordenació també s’ha de posar en consonància amb els nous requeriments derivats de la simplificació administrativa i la transparència.

Aquests objectius només es poden assolir mitjançant una nova norma reglamentaria, amb rang de decret, que desplegui les previsions contingudes a la LEC pel que fa a la Inspecció d’Educació i les atribucions que corresponen a les persones que l’exerceixen.

La Generalitat de Catalunya, en exercici de les seves competències en matèria d’educació, va regular la Inspecció d’Ensenyament mitjançant el Decret 266/2000, de 31 de juliol. El desplegament de la seva organització i funcionament es va realitzar, posteriorment, mitjançant l’Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol.

La Llei 12/2009 d’educació de Catalunya, en el capítol II del Títol X, estableix les competències en matèria d’educació de la Generalitat de Catalunya, entre les quals es troba la d’inspeccionar i avaluar el sistema educatiu. Actualitzar l´ordenació de la Inspecció d’Educació permetrà una prestació del servei més ajustada i que doni resposta als reptes i oportunitats sorgits de la transformació viscuda pel sistema educatiu en els 18 anys que han passat des de la publicació de la darrera norma reguladora de la Inspecció d’Educació.


Preguntes per orientar les aportacions:

1.   Penseu que l’actualització del marc normatiu que regula la Inspecció que representa aquest projecte de decret podrà ajudar a un millor i més actualitzat exercici de la funció inspectora?

2.   Penseu que les finalitats de la Inspecció d’Educació que s’introdueixen el projecte de decret responen adequadament a allò  que la societat i el món educatiu requereix de la Inspecció?

3.   Penseu que el projecte de decret contextualitzarà de forma més adequada l’exercici de la funció inspectora en un marc d’autonomia de centres?

4.   Creieu que hi ha algun aspecte de la LEC en relació a la Inspecció d’Educació que el projecte de decret podria desenvolupar de forma més adequada?
Propostes Veure tots (1)

S'adjunta fitxer pdf de la Unió Sindical dels Inspector d'Educació (USIE)
Veure tots (1)
Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació
Unitat promotora Sub-direcció de la Inspecció Educativa
Disposa de retorn
Data d'inici 09 de Juny de 2020
Data de finalització 26 de Juny de 2020
Referència: II-PART-2020-06-338

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Inspeccio2/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Inspeccio2/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

20

Seguidores

1

Propostes