" class="part-icon-bars">

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

#IntegritatPública Mesures que enforteixin la democràcia i el bon govern en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Fase 5 de 5
Seguiment de l'aplicació 08/04/2020 - 08/04/2022
Fases del procés


La implementació de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la integritat pública s’estendrà durant un període de dos anys des de la seva aprovació el 15 de gener de 2020.

Per tal de garantir la seva efectivitat, s’ha establert un model de governança que asseguri tant el compliment de terminis en la realització de les mesures aprovades, com el retiment de comptes del procés d’implementació i dels resultats. Per això, compta amb un grup director i un grup executiu, amb un programa de suport i, també, amb un espai de participació ciutadana responsable de monitoritzar el grau de compliment dels compromisos adquirits.

En el marc del retiment de comptes s’elaboraran informes trimestrals de seguiment, semestrals de resultats i anuals d’impacte. Durant els sis primers mesos d’implementació de l’estratègia s’han elaborat dos informes, destacant-ne tres grans resultats: la creació d’un Espai de participació ciutadana de seguiment de l'Estratègia de lluita contra la corrupció, l’anonimització de les bústies ètiques i l’elaboració d’una Guia per a la preparació i tramitació de les consultes preliminars al mercat.

Podeu fer seguiment del progrés de l'estratègia en aquest web.