" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre l'avantprojecte de Llei de transició energètica

Llei de bases de la transició energètica de Catalunya i transformació de l’Institut Català d’Energia en l'Agència Catalana d’Energia

Fase 3 de 3
Anàlisi de propostes i retorn 01/02/2023 - 14/04/2023
Fases del procés

El procés participatiu es focalitzarà en 11 eixos de debat, vinculats als eixos estratègics que es desenvolupen a la proposta d’avantprojecte de la llei.

Aquesta estructura facilita la identificació dels àmbits d’interès preferent, i permet que les persones i entitats participants puguin centrar-se en aquells aspectes en què se senten especialment implicades.


Territori i energies renovables.

Per tal d’assolir un model energètic amb una producció d’energia que no generi emissions, cal desplegar l’aprofitament de les energies renovables a Catalunya. Si bé és cert, que es poden instal·lar un nombre molt important d’infraestructures d’autoconsum distribuïdes, per a arribar a la producció d’energia necessària, es fa necessària la ocupació de part del territori amb aquestes infraestructures.

En aquest eix es pretén rebre aportacions sobre mesures que afavoreixin la possibilitat i el compromís del territori per a què a Catalunya es pugui desplegar la producció d’energia amb fonts renovables.


Rehabilitació energètica d’habitatges o edificis.

A Catalunya el parc d’edificis està molt envellit i cal que es duguin a terme rehabilitacions energètiques que, entre altres coses, millorin l’aïllament tèrmic per reduir la demanda energètica.

En aquest àmbit, es demanen aportacions sobre actuacions per promoure la rehabilitació energètica en habitatges de persones amb pocs recursos econòmics i en el cas d’habitatges de lloguer.


Mesures fiscals.

Actualment, existeixen diverses línies de fiscalitat energètica: l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica o l’impost sobre les instal·lacions de transport i distribució d’electricitat (s’exclouen les línies d’evacuació) i la generació elèctrica no renovable.

En aquest procés participatiu es vol recollir aportacions sobre altres instruments fiscals concrets per afavorir un model de producció d’energia més distribuït. Es pretén rebre aportacions també sobre possibles bonificacions o deduccions fiscals que puguin afavorir el desenvolupament del nou model energètic.


Mesures de finançament.

La transformació del model energètic requereix d’inversions econòmiques per a diversos sectors de la societat. A l’articulat es preveuen alguns mecanismes de finançament per afavorir els projectes de proximitat.

En aquest sentit, es pretenen recollir altres mecanismes de finançament que es puguin incorporar a la llei.


Recerca i innovació.

L’objectiu d’aquest eix és recollir camps o àmbits de recerca que no s’han contemplat en l’avantprojecte de llei i que poden ser clau per al desenvolupament del nou model energètic.


Transició justa.

La transformació del sistema energètic pot tenir impacte desfavorable en alguns sectors econòmics de la societat i en una part de la ciutadania.

L’objectiu de la consulta en aquest eix, és rebre aportacions sobre els mecanismes que es puguin regular per a fer front a aquests efectes negatius i aconseguir que aquesta transformació sigui més justa i solidària.


Tecnologies disruptives.

La recàrrega del vehicle elèctric a casa és la més eficient, econòmica i permetrà al ciutadà participar en la gestió de la demanda d’energia. Tanmateix, l’electrificació dels aparcaments existents no avança al ritme necessari tot i els ajuts que existeixen. L’autoconsum en edificis plurifamiliars també podria accelerar-ne el seu desplegament.

Es pretén recollir altres mesures a part dels ajuts, per a impulsar el desenvolupament d’aquestes tecnologies.


Descarbonització de la indústria.

La indústria és un dels sectors més consumidors d’energia de Catalunya. Per a poder fer el canvi de model, aquest sector haurà de mantenir i millorar la seva eficiència energètica per mantenir o millorar la competitivitat de la nostra indústria i consumir energia produïda amb fonts renovables.

A part dels ajuts, es pretén recollir altres mesures que puguin ser considerades per l’Administració en la proposta d’avantprojecte de llei per a donar suport al sector en la seva transformació.


Mesures per democratitzar el sistema energètic.

El desenvolupament de les comunitats energètiques és una de les mesures clau que pot impulsar la democratització del sistema energètic, incorporant a la ciutadania com a agents actius al mercat energètic.

En aquest eix, es tracta de recollir aportacions sobre si s’haurien d’incorporar altres mesures per incentivar-ne el seu desplegament o per incrementar l’apoderament de la ciutadania i les empreses al nou model energètic.


Participació.

El Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, estableix la necessitat de què els projectes de generació fotovoltaica amb potència major a 5 MW i els projectes de generació eòlica amb potència major a 10 MW comptin amb una oferta de participació del territori en la propietat de la instal·lació o en el seu finançament. El mateix DL contempla la creació d’una taula de diàleg social que té com a objecte l’estudi i la identificació de les propostes de mesures de compensació pública entre territoris.

El debat en aquest camp se centra en recollir mesures per a facilitar que la ciutadania entri a formar part de la propietat dels projectes de generació d’energia.


 Agència Catalana d’Energia.

Sobre la governança d’aquesta transició, es vol rebre aportacions sobre si caldria incorporar algun actor al Consell Assessor de Agència Catalana d’Energia.