" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum

Procés de participació ciutadana

Fase 2 de 2
Fase de retorn 28/05/2024 - 26/07/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració del Projecte de pel qual es modifica el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum. Aquest procés de participació pública té per objecte que el projecte de Decret que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin

L’aprovació de la modificació puntual del Decret 9/2019 que es proposa, preveu regular aquells aspectes que s’han observat com a necessaris des de l’entrada en vigor de la norma, ajustar el contingut a la realitat i necessitats actuals del sector i harmonitzar els requisits amb els establerts amb caràcter bàsic pel Reial decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel que es regulen i flexibilitzen determinades condicions d'aplicació de la Unió Europea en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen les activitats excloses del seu àmbit d'aplicació.

Es tracta d’una actuació prevista al Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per l’any 2024 aprovat per Acord GOV/33/2024, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Pla normatiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2024.


Objectius de la iniciativa

Els objectius que es pretenen assolir amb la present iniciativa son:

a. Facilitar la comercialització i la distribució de les peces de caça.

b. Incentivar i millorar el control de la densitat d’espècies cinegètiques en el medi, així com reduir-ne la propagació de malalties, mitjançant el foment de la comercialització de la carn d’aquestes espècies.

b. Millorar el control, seguiment i traçabilitat de la carn de caça destinada al consum.

Grups als quals s'adreça la consulta

La consulta va dirigida al públic en general. Donat el caràcter tècnic de la majoria de desenvolupaments previstos en el reglament, es preveu que el contingut concret de la proposta de decret, una vegada elaborat l’esborrany del mateix, sigui consultat amb tots els sectors afectats i implicats.

La participació pública queda coberta, a més del període d’informació pública que es durà a terme en el moment que es disposi del text articulat del decret, mitjançant el tràmit d’audiència que es farà als representants dels sectors que poden estar interessats o ser afectats pel contingut de la norma, i particularment als mateixos grups que es van consultar en el procés de tramitació del propi Decret 9/2019, que són els següents:

 • Federació Catalana de Caça (FCC),
 • Agrupació de Societats de Caçadors i de Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT),
 • Lantxaga S.L., a Fornells de la Selva,
 • Càrniques Llorà, S.L., a Tona (Osona),
 • Morcolain, S.L., a Sant Joan les Fonts (La Garrotxa),
 • Vedat Pirineus, S.L., (PLCC Sort (El Pallars Sobirà) i PLCC de Solsona,
 • SC de Sanaüja (PLCC de Sanaüja),
 • SC la Porguerada (PLCC Montmagastre),
 • Logística capo SL (PLCC Sant Jaume dels Domenys),
 • SC El Nen (PLCC Alòs de Balaguer),
 • S.C Sant Julià d'Alfara de Carles (EMC Alfara de Carles),
 • S.C Volanandins de Gandesa (EMC Gandesa),
 • S.C Horta de Sant Joan (EMC Horta de Sant Joan,
 • SC La Fatarella (EMC La Fatarella),
 • SC Sant Roc de Mas de Barberans (EMC Mas de Barberans)
 • SC Verge de Pallerols (EMC La Sènia),
 • Associació Catalana de Municipis,
 • Consell de protecció de la natura,
 • Federacions i Gremi de comercialització de la carn (Federació catalana d'indústries de la carn, Federació Avícola catalana, Gremi d'escorxadors, Asociación interprofesional de la carne de caza de España)
 • Col·legis professionals (Consell de col·legis veterinaris de Catalunya, Col·legi de biòlegs, Col·legi d'enginyers tècnics agrícoles i forestals de Catalunya, Col·legi d'enginyers agrònoms).

Propostes Veure tots (1)

Proposta de modificació del decret 9/2016 del 8 de gener recollida carn caça
El nombre de senglars abatuts anualment a la RNC i les ZCC del Pont de Suert és de 220. L'Alta...
Veure tots (1)
Qui hi participa Ciutadania en general i els representants dels sectors que poden estar interessats o ser afectats pel contingut de la norma
Com es decideix Propostes
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Direcció General de Boscos i Gestió del Medi
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Abril de 2024
Data de finalització 27 de Maig de 2024
Referència: II-PART-2024-04-682

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ModifDecretCaSilvestre/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ModifDecretCaSilvestre/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>