" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Fases del procés

Potenciar una orientació integrada de qualitat i revaloritzar els cicles formatius

18/11/2019 15:17  
● No es pot pensar en una societat del coneixement que no contempli la formació professionalitzadora com a un pilar essencial de la formació superior, com passa a Europa. ● Catalunya s’ha dotat d’un sistema d’ensenyament superior centrat en un perfil més acadèmic (l’ensenyament escolar es basa en el rendiment acadèmic), deixant fora la formació professionalitzadora. Aquest és un dels motius pels quals els i les alumnes no saben quina professió triar quan arriba el moment de fer-ho, ja que desconeixen la part pràctica d’una feina. ● En aquest sentit, caldria donar més importància a l’orientació, plantejar un model que vetlli per la qualitat i realitzat des de fora dels centres. L’orientació que es fa actualment des dels centres de secundària és molt limitada i sovint dirigida cap a la pròpia oferta. ● Cal revaloritzar els cicles formatius, especialment la formació professionalitzadora, però també oferir una orientació integrada de qualitat. ● Per potenciar l’orientació educativa, s’hauria d’afavorir la relació entre empreses, estudiants i emprenedors, mitjançant: a) L’organització d’una mena de Saló de l’ensenyament d’àmbit territorial, en el qual participarien empreses, estudiants i emprenedors/es. Aquest saló permetria posar en contacte als diferents sectors, orientar als i a les estudiants, i captar talent. b) La implicació d’empreses de referència del Penedès en l’organització de xerrades, portes obertes o jornades als centres educatius. c) Identificar empreses tractores que estiguin innovant, per implicar-les en aquest programa i potenciar la implicació d’altres. ● Altres maneres d’afavorir i potenciar l’orientació educativa, serien: a) Difondre els recursos existents. b) Realitzar un acompanyament de l’alumnat que els permetés posar en relleu les seves capacitats i habilitats. c) Oferir recursos dirigits a professionals que realitzen l’orientació als centres educatius. #Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30
Educació continuada. Treballadors i empreses. Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement. Governança de les universitats. Sistema de qualitat i coneixement Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement. Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i. Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT). Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement. Satisfacció i participació edels estudiants. Qualitat de la docència. Ocupabilitat dels estudiants. Les infraestructures universitàries. Accés a la recerca. Resultats de la sessió:
Referència: II-PROP-2019-11-77043
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77043/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PacteNacSocConeixement/f/2706/proposals/77043/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots