" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Reduir l’escletxa digital per generar capital cultural i ocupabilitat

18/11/2019 15:21  
● Al territori existeixen persones amb un grau d’analfabetisme digital que els impedeix, entre altres coses, accedir al mercat laboral.
● Caldria realitzar un estudi per a detectar els diferents targets a qui s’hauria de focalitzar l’acció i oferir formació específica dirigida a ciutadania i empreses.
● Subvencionar cursos específics per adaptar els perfils professionals a les necessitats concretes de cada empresa. Aquest suport econòmic hauria de ser facilitat per part de les administracions públiques.
● Fomentar, des dels casals socials, l’accés a la tecnologia a joves, persones grans, dones, i altres perfils especialment vulnerables a patir aquesta escletxa digital.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Penedès - Dimensió global del sistema del coneixement
07 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: