" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Prestigiar i optimitzar la formació professional

29/11/2019 14:00  
- Adaptar l’oferta a les necessitats laborals. Formem per unes coses però el mercat en necessita unes altres. Això passa a tots els nivells educatius (també en la formació universitària de graus). Però en l’àmbit de la formació professional, per exemple, falten molts professionals industrials. És una mancança important i preocupant.
- Dotar de flexibilitat els centres per poder canviar el currículum de forma àgil, així com gestionar horaris i ràtios amb més flexibilitat. Es fa molt difícil fer canvis curriculars per adaptar l’oferta formativa a les noves necessitats perquè la burocràcia és tan gran que ofega i fa desistir. D’altra banda, els plans d’estudis es desenvolupen amb tanta lentitud que no poden contemplar una realitat que és canviant i dinàmica, per atendre correctament a les necessitats de la societat.
- Destinar més recursos a la formació professional
- Potenciar la demanda més que l’oferta.
- Fer campanyes de comunicació dirigides a joves
- Optimitzar l’oferta. Actualment hi ha moltes duplicitats en territoris molt propers i en canvi manquen especialitats. Caldria redefinir l’oferta amb visió territorial per optimitzar-la.
- Fomentar la incorporació de la dona a les branques industrials.
- Impulsar el desplegament del Centre de Recerca, Innovació i Transferència del coneixement en l’àmbit de la formació professional
- Apostar per la formació professional dual.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria del Camp de Tarragona - Dimensió global del sistema del coneixement
26 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: