" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret STEAM

Consulta pública sobre el projecte de decret de creació del Programa de Recerca, la Innovació pedagògica i la Formació del professorat en l'àmbit de les vocacions científiques i tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques (STEAM)

Fase 2 de 2
Retorn 27-09-2021 - 08-10-2021
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

A més d'aquest Portal, també podeu adreçar les vostres propostes al correu: innovaxarxesiservedu.educacio@gencat.cat

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu del projecte de decret que aquí es planteja és desenvolupar el projecte “Innovació, Formació i Recerca STEAM en Centre Educatiu”. La singularitat en l’organització del centre i la provisió de professorat i de personal d’administració i serveis, el projecte de formació i recerca en col·laboració amb universitats i centres de recerca, així com els recursos necessaris per al projecte, requereixen de la regulació via decret.

Promoure aquests projectes de recerca en centre, és obligació de les administracions educatives tal com estableix La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en la Disposició Addicional 35, amb la finalitat de millorar les pràctiques docents i els processos educatius, el resultats educatius i assegurar la qualitat de l’educació amb major equitat i inclusió.

El desenvolupament d’aquest projecte en centre i les actuacions que es desenvoluparan tindran un impacte de país en els àmbits següents: nivell educatiu, inserció social, ocupabilitat, econòmic, cultural i d’integració.

Objectiu de la consulta


El projecte de decret proposat pretén desenvolupar el projecte “Innovació, Formació i Recerca STEAM en Centre Educatiu”.

El centre que ha d’implementar el projecte ha de disposar d’una estructura organitzativa i de gestió singulars per dur a terme amb eficàcia i eficiència les funcions i responsabilitats encomanades, que requereixen una regulació específica que permeti i alhora delimiti l’exercici de la seva autonomia organitzativa, de gestió de personal i de gestió econòmica. L’exercici de l’autonomia en cadascun d’aquest aspectes es desenvolupa en el marc del seu projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre, i la governança del centre adquireix un paper de lideratge global, en les vessants docent i formativa, així com en matèria de recerca.

Tal com estableix La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació en la Disposició Addicional 35 les administracions educatives han de promoure el desenvolupament de centres de recerca que siguin referents especialitzats, amb la finalitat de millorar les pràctiques docents i els processos educatius, el resultats educatius i assegurar la qualitat de l’educació amb major equitat i inclusió. Així mateix, han de promoure la difusió d’experiències i l’intercanvi dels resultats rellevants de la recerca i innovació educatives entre les xarxes de centres educatius i les universitats.

La finalitat del projecte és millorar la cultura científica de la societat, tot experimentant i creant evidències sobre l’aprenentatge de la ciència i la tecnologia, l’esperit crític i el mètode científic, i la creativitat (vinculada a les Arts), visibilitzant les àrees STEAM. Les línies d’actuació del projecte preveuen la formació del professorat en els àmbits científics, tecnològics, artístic i matemàtic, el treball de les competències STEAM entre l’alumnat de l'educació obligatòria i desenvolupar procediments per fer-ne l'avaluació, la participació de les empreses del sector a l'escola, i promoure la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les arts i les matemàtiques a la societat.

També té com a objectiu generar un espai per a l’especialització del professorat en pedagogia i didàctica de les àrees vinculades a les STEAM a través de la innovació organitzativa i metodològica, i la recerca educativa i les evidències aplicades a la pràctica docent.

Consisteix en un espai d’experimentació i posada en pràctica de les aproximacions pedagògiques més contrastades en l’aprenentatge i la didàctica de les àrees de ciències, tecnologia i matemàtiques, així com de la creativitat des d’una concepció competencial integral i en contacte amb la recerca de frontera dels centres de recerca del Barcelone Institute of Science and Technology (BIST) i altres.

Preveu línies de recerca educativa pel que fa a espais i equipaments actuals per a una didàctica de les STEAM adequada als nous contextos d’aprenentatge i incorpora accions en la recerca de l’equitat de gènere amb una especial atenció a la promoció de les nenes i les noies en els aprenentatges dels àmbits STEAM.

Té voluntat d’esdevenir l’eix vertebrador d’una xarxa de centres educatius especialitzats en les àrees STEAM, emmarcats en el Pla STEMcat, i un agent rellevant en la irradiació de la cultura cientificotecnològica al conjunt del sistema educatiu i de la societat.

La proposta de projecte STEAM en centre educatiu s’ha dissenyat per tal de reforçar els objectius establerts en el programa d’innovació pedagògica STEAMCat i d’acord amb els objectius establerts per la iniciativa European Schoolnet, que dona suport a una xarxa de països per promoure la transformació educativa en la societat digitalitzada del segle XXI, tot promovent la innovació en l’aprenentatge i la docència. A més a més, el centre educatiu singular és innovador en la promoció del professorat amb experiència en recerca, i en esdevenir un centre de referència en recerca en educació i aprenentatge en STEAM.

En resum, el desenvolupament d’aquest projecte en centre i les actuacions que es desenvoluparan tindran un impacte de país en els àmbits següents:

-       Nivell educatiu: millora de les competències docents en l’àmbit de les STEAM i dels resultats educatius de tot l’alumnat i reducció de la taxa d’abandonament escolar

-       Inserció Social: reducció de les desigualtats d’origen perquè tot l’alumnat disposarà de professorat més qualificat que educarà cada alumne/a d’acord amb les seves necessitats i interessos.

-       Ocupabilitat i reducció de l’atur: la millora del resultats educatius per a tothom permetrà l’accés amb més garanties d’èxit als ensenyaments postobligatoris i professionalitzadors i millorar la preparació i donar més oportunitats d’ocupabilitat dels joves i a reduir l’atur juvenil

-       Econòmic: la reactivació econòmica de Catalunya vindrà de la mà de l’educació, i el professorat n’és una peça clau, i aquesta iniciativa implica i compromet l’Administració i la societat catalana amb un objectiu compartit d’aconseguir augmentar el nivell formatiu de la població. A més, la iniciativa representa un aposta clara de col·laboració públic-privat que permetrà aportar el coneixement dels centres més punters de recerca científica a la formació del professorat.

-       Cultural: amb un augment significatiu de la cultura científica de la ciutadania del país.

-       Integració: un increment del nombre de dones en estudis superiors i en llocs de treball vinculats a les STEAM.

Preguntes per orientar les aportacions


Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- S’haurien de regular d’altres aspectes que afecten la creació del Programa de Recerca, la Innovació pedagògica i la Formació del professorat en l’àmbit de les STEAM, i l’estructura organitzativa i el funcionament del centre educatiu i de la xarxa de centres que se’n pugui generar?

Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació. Secretaria de Transformació Educativa
Unitat promotora Direcció General d'Innovació, Investigació i Cultura Digital
Disposa de retorn
Data d'inici 23 de Agost de 2021
Data de finalització 08 de Octubre de 2021
Referència: II-PART-2021-08-412

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ProjecteSTEAM/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ProjecteSTEAM/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

25

Seguidores