" class="part-icon-bars">

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d’habitatge.

Fase 2 de 2
RETORN DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA 04/05/2023 - 04/05/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El projecte de decret que es vol elaborar tindrà per objectiu el desplegament reglamentari del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant i el Registre de grans tenidors, regulats, respectivament, en la disposició addicional vint-i-quatrena i vint-i-setena de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

El reglament ha de regular el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, per tal d’assolir plenament les finalitats del Registre; i per un altra banda, ha de regular el Registre de grans tenidors d’habitatge, establint els elements definitoris d’aquest registre, com són l’objecte, el procediment d’inscripció, l’organització i el funcionament, així com les comunicacions entre Administracions públiques.

Els objectius d'aquesta iniciativa són garantir, per una banda, un major control del parc d’habitatges buits i desocupats sense causa justificada així com els habitatges ocupats sense títol habilitant, als efectes de resoldre problemàtiques socials d’habitatge, i per un altra, un coneixement acurat del parc d’habitatges propietat de Grans Tenidors.

També es vol aconseguir un funcionament eficaç i eficient dels dos Registres, que generin dades de qualitat, minimitzar les càrregues administratives dels subjectes obligats a inscriure’s als Registres, incrementar la seguretat jurídica sobre els supòsits d’inscripció i les obligacions dels titulars d’habitatges inscrits en els registres i, establir un règim de comunicacions àgil i eficaç entre les Administracions Públiques.

De forma orientativa es plantegen les preguntes següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema?

2.- Quins elements considereu essencials per tal de configurar els Registres?

3.- Quines dades haurien de facilitar els Registres?

4.- Quines necessitats considereu que cal cobrir amb aquesta norma?

5.-S’haurien de preveure altres objectius diferents?

Propostes Veure tots (2)

Les dades incloses en aquest registre, a banda de les quals haguessin de ser de forma imperativa...
La publicación de datos privados en este registro vulnera la privacidad y confidencialidad. Más...
Veure tots (2)
El que es decideix L'elaboració d'un projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant i del Registre de grans tenidors d'habitatge.
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. Això no obstant, es considera adient convidar de forma directa a participar a entitats què la seva activitat està relacionada amb l'habitatge i el consum, en especial entitats membres del Consell Assessor de l'Habitatge, entitats que representen els ajuntaments o entitats locals i també les associacions de promotors d'habitatges.
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Departament de Drets Socials
Unitat promotora Agència de l'Habitatge de Catalunya
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Juliol de 2022
Data de finalització 16 de Setembre de 2022
Referència: II-PART-2022-07-522

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ReglamentRegHabBuitsiGransTenidors/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ReglamentRegHabBuitsiGransTenidors/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

32

Seguidores

2

Propostes