" class="part-icon-bars">

Actualització del Codi civil de Catalunya

#actualitzaciocodicivilcatalunya Consulta pública prèvia sobre la proposta d’acord del Govern de la Generalitat pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei d’actualització del Codi civil de Catalunya

Fase 1 de 2
2. Retorn 19/08/2019 - 19/09/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lectius afectats de manera especial per les disposicions que es pretenen aprovar, en particular, en relació amb l'actualització del Codi civil de Catalunya.


La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lectius afectats de manera especial per les disposicions que es pretenen aprovar, en particular.

L’interès de la unitat impulsora es concreta en les qüestions següents:

–    Conèixer propostes concretes encaminades a la consecució del principi d’igualtat entre dones i homes i no-discriminació per raó de sexe.

–    Conèixer opcions per tal de fomentar el criteri de paritat en els òrgans col·legiats de les persones jurídiques públiques de la Generalitat i de les persones jurídiques declarades d’utilitat pública i per tal d’incentivar la presència de dones en els òrgans col·legiats en el cas de les persones jurídiques privades.

–    Conèixer proposicions per tal que les persones que tinguin la capacitat modificada judicialment puguin exercir els seus drets quan l’impediment no es deriva de la seva condició sinó de la manca de mitjans o solucions tècniques i/o legals.

En relació amb aquestes persones, conèixer mecanismes que permetin que la seva voluntat en previsió d’una possible modificació de la capacitat s’executi de la manera més fidel possible a la seva voluntat.

–    Conèixer opcions enfocades a preservar la voluntat i els interessos de les persones en relació amb el dret a la informació sobre la salut, tant pel que fa al dret a ser informat de les qüestions que l’afectin com al dret a prendre les seves pròpies decisions en l’àmbit de la salut.

–    Conèixer mecanismes per tal de fomentar la mediació i els altres mecanismes de resolució alternativa de conflictes en les controvèrsies que puguin sorgir com a conseqüència de les relacions jurídiques privades regulades al Codi civil de Catalunya. 

Preguntes per orientar les aportacions:

1)   Considereu que caldria reforçar normativament el principi d’igualtat entre dones i homes i no-discriminació per raó de sexe per tal d’aconseguir la igualtat real i efectiva en la societat actual? De quina manera creieu que podria fer-se?

2)   Considereu necessari incloure de manera obligatòria la paritat en els òrgans col·legiats de les persones jurídiques públiques de la Generalitat. I en el cas de les persones jurídiques declarades d’utilitat pública? I pel que fa a les persones jurídiques privades? 

3)   Creieu que cal fomentar i facilitar l’exercici dels drets de les persones amb la capacitat modificada judicialment? Quins drets creieu que s’haurien de veure afectats? De quina manera ho faríeu?

4)   En previsió d’una futura modificació judicial de la capacitat, les persones poden atorgar documents de voluntat per tal que, arribat el moment en què no puguin decidir, s’executi la seva voluntat. Com creieu que es pot reforçar la regulació actual continguda al llibre segon del Codi civil de Catalunya per tal que la interpretació que es faci del document esmentat sigui tan fidel com sigui possible a la voluntat de la persona atorgant?

5)   Considereu que actualment no es respecta prou la voluntat de la persona en l’àmbit de la salut i que, de vegades, es decideix únicament amb el criteri mèdic i el dels familiars? Si és així, creieu que caldria aclarir i reforçar la dita voluntat per tal que es respectés el que vol la persona malalta? Teniu alguna proposta concreta per tal de modificar la regulació actual que conté el llibre segon del Codi civil de Catalunya?

 6)   Opineu que encara avui en dia hi ha desconeixement envers els mecanismes de resolució alternativa de conflictes i, en especial, de la mediació? Si és així, creieu que caldria promoure i reforçar normativament mecanismes de resolució extrajudicials de conflictes? De quina manera ho faríeu? 

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Propostes Veure tots (85)

II. Que es prenguin quantes mesures siguin necessàries per tal de fer efectiva la pràctica dels...
Enfortir les accions envers el teixit associatiu en defensa dels drets de les dones.
  • Creat el
    01/08/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
  • Creat el
    14/08/2019
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Veure tots (85)
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Disposa de retorn No
Data d'inici 19 de Juliol de 2019
Data de finalització 19 de Setembre de 2019
Referència: II-PART-2019-07-261

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciocodicivildecatalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciocodicivildecatalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

282

Seguidores

85

Propostes

2

Adhesions