" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia per actualitzar el finançament dels serveis socials de la Xarxa d’atenció pública

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Ordre per a l'actualització dels preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

Fase 2 de 2
Retorn 16/07/2023 - 16/09/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Actualització dels preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

Les entitats proveïdores de serveis especialitzats i experimentals de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública en els àmbits de: gent gran en situació de dependència o amb risc social; persones amb discapacitat; salut mental; infància, adolescència i joventut, acolliment i adopció; serveis d’atenció precoç; suport a l’autonomia; drogodependència; VIH/sida i tuteles; afers socials; famílies; desenvolupament comunitari; inclusió social; participació i cohesió social, des de fa anys han patit un desajust creixent entre el volum de finançament que reben de l’administració per prestar els esmentats serveis i els costos que suposa la seva prestació efectiva. Mentre que el finançament s’ha mantingut estable, llevat de petits i puntuals increments, per contra, els costos s’han incrementant de forma molt notable. 


El context de crisi econòmica actual i d’inflació, les pressions acumulades per la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, la crisi econòmica que la va precedir i els canvis en les necessitats i les transformacions en l’atenció han produït aquest infrafinançament. Un desajust que està posant en risc la continuïtat de les entitat proveïdores de la Xarxa i, en conseqüència, en risc el propi sistema d’atenció. Una situació inassumible per a moltes de les entitats proveïdores i que requereix d’actuacions per part de l’administració.


Davant d’aquesta situació, el Departament de Drets socials, les patronals en representació de les entitats proveïdores i gestores de serveis socials i els sindicats han arribat a un acord per adoptar un seguit de mesures. Entre aquestes actuacions i com a conseqüència també de l’acord amb les forces parlamentàries que va possibilitar l’aprovació dels pressupostos per a 2023, es situa la modificació normativa objecte d’aquesta consulta pública prèvia.


L’objectiu de la iniciativa prevista és incrementar els recursos aportats per l’administració a les entitats proveïdores i gestores dels serveis especialitzats i experimentals de la Xarxa de serveis socials d’atenció pública, en els àmbits assenyalats, per garantir la continuïtat de l’atenció, per garantir el sistema, i per a que aquesta atenció pugui ser de més qualitat.


Concretament, es pretenen augmentar: els imports del cost de referència, mòdul social i copagament de les prestacions no gratuïtes; el cost de referència de les prestacions gratuïtes; els preus dels mòduls, imports i tarifes dels serveis especialitzats i experimentals en els àmbits assenyalats; i en relació amb els serveis proveïts en règim de gestió delegada, els imports establerts a les resolucions, convenis o qualsevol altre instrument de relació vigent, en un 4%. L’increment previst tindria efectes retroactius des d’1 de gener de 2023.


Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis, el Departament, les patronals del sector i els sindicats signants de l’acord han convingut que aquest increment repercuteixi, entre d’altres, en la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector, en el marc de la negociació col·lectiva sectorial que correspongui. I les patronals s’han compromès a traslladar l’increment de tarifes a una millora salarial de forma, com a mínim, proporcional.


Així mateix, la iniciativa objecte de consulta pública pretén incrementar un 2% més, de manera puntual i no consolidable els imports resultants per a 2023 un cop aplicat el 4%, per compensar específicament els sobre-costos derivats de la inflació.


D’altra banda, la finalitat de la consulta pública prèvia és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessitats de la ciutadania, i en especial dels col·lectius afectats, en relació amb la iniciativa normativa prevista per incrementar les tarifes dels serveis socials especialitzats i experimentals i per possibilitar un cert reequilibri financer de les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.


Per tal de fer-nos arribar les aportacions que considereu per assolir el compliment dels objectius plantejats, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, heu d'adreçar-vos, si us plau, a l'apartat 'Propostes' del menú superior.


Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Qui hi participa El conjunt de la ciutadania i especialment el sector de l'àmbit de Serveis Socials objectes de la consulta
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Secretaria d'Afers socials i Famílies
Disposa de retorn
Data d'inici 15 de Juny de 2023
Data de finalització 15 de Juliol de 2023
Referència: II-PART-2023-06-582

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciotarifesSSocials23/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/actualitzaciotarifesSSocials23/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

25

Seguidores