" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia de l'Agència Espacial de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de norma reguladora per a la creació de l'Agència Espacial de Catalunya

Fase 4 de 4
Publicació Informe de Resultats 10/12/2021 - 31/12/2021
Fases del procés INFORME DE RESULTATS
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objecte recollir les opinions i demandes de les empreses, dels agents de recerca i innovació i de tots els actors implicats en el sector de l’espai català per conèixer les necessitats d’impuls d’aquest sector i definir adequadament les funcions de la nova Agencia Espacial de Catalunya.

Així, els aspectes sobre els quals es proposa fer la consulta són:

 • Ha de ser prioritari impulsar el sector de l’espai a Catalunya?
 • Quins elements de foment, suport i incentivació del sector de l’espai s’han d’establir? 
 • És convenient d’impulsar la creació de l’Agència Espacial de Catalunya?
 • Quines haurien de ser les principals funcions de l’Agència?
 • S’haurien de preveure altres objectius diferents als identificats?


L’Estratègia NewSpace de Catalunya


El 27 d’octubre del 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Acord pel qual s’aprova l’Estratègia NewSpace de Catalunya que desplegarà un programa d’actuacions específiques per enfortir l’ecosistema del NewSpace català i liderar la generació de coneixement, l’aplicació social, pública i empresarial per la creació de noves solucions basades en dades facilitades per l’ús de noves tecnologies, per tal de fomentar el creixement econòmic i millorar la vida de les persones.

El NewSpace o, nova economia de l’espai, representa un nou ús de l’espai, una nova tecnologia, un nou conjunt de serveis, i per tant, una nova economia, que parteix de l’ús de nanosatèl·lits, satèl·lits més petits i de menor cost i temps de desenvolupament, que orbiten a baixa altura i utilitzen tecnologies comercials.

La nova economia de l’espai obre una finestra d’oportunitat gràcies a la democratització de l’espai, l’accés al qual estava fins ara reservat a les grans potències estatals o empresarials del sector aeroespacial. Gràcies al desenvolupament tecnològic, una forta reducció de costos, l’assumpció de majors riscos i un canvi de paradigma en la manera de desenvolupar missions espacials, les barreres d’entrada han anat desapareixent i avui es poden oferir nous serveis basats en satèl·lits, les seves dades i l’ús de l’espai per part de diferents sectors productius del país.

Catalunya disposa del coneixement i de les capacitats que el fan un país idoni per esdevenir un actor de primer nivell dins del sector del NewSpace. Entre altres capacitats, el país disposa d’equips humans excel·lents en recerca i innovació en el sector aeroespacial, d’empreses dedicades a aquesta disciplina amb experiència en el llançament de missions i construcció de càrregues útils, d’una estació terrestre pròpia, d’una àmplia experiència en la generació de valor afegit a partir de dades captades d’observació de la Terra de plataformes a l’espai, d’un coneixement molt ampli en l’àmbit de les telecomunicacions, amb diversos centres de recerca de gran solvència, capacitat i experiència, d’un notable posicionament com a país en la captació d’inversió, nacional i internacional, i atracció de talent, d’una xarxa important d’empreses emergents i innovadores i d’un ecosistema digital de primer nivell, així com del privilegi de tenir Barcelona com a capital mundial del mòbil i seu de les principals fires tecnològiques a escala mundial. Tot plegat, configura un ecosistema avançat que pot ajudar a disposar d’una millor atracció de capital privat específic que complementi totes les activitats dutes a terme des del sector públic i les empreses emergents existents.

Un dels elements clau per a l’èxit de la l’Estratègia NewSpace de Catalunya, i la seva sostenibilitat, és el desenvolupament d’una normativa que proporcioni estabilitat jurídica al desplegament de l’Estratègia i del seu ecosistema. En el punt 7.2.6 de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, “Marc Jurídic”, s’estableix la necessitat de desplegar una norma reguladora, amb rang de llei, i una estructura administrativa en forma d’agència que desplegui la política satel·litària i permeti gestionar adequadament l’activitat del NewSpace a Catalunya. 

L'Agència Espacial de Catalunya


Per fomentar l’economia i la indústria vinculada a la nova economia de l’espai i crear un ecosistema favorable i competitiu, és necessari oferir la seguretat jurídica essencial per al creixement del sector així com mostrar el suport institucional mitjançant un instrument especialitzat per la gestió, impuls i interlocució. Per aquest motiu, és important generar polítiques especifiques de promoció del sector que incentivi l’atracció d’inversions i la creació d’iniciatives empresarials que tinguin clares, de bon inici, les regles del joc i les opcions que es poden preveure. Per altra banda, es clau disposar de l’eina pública adequada per gestionar aquesta activitat, relacionar-se amb aquest sector a Catalunya que permeti liderar tots els aspectes relacionats amb el desplegament de l’Estratègia NewSpace. 

Un dels elements estratègics generalment reconeguts és que cal disposar d’un marc jurídic específic que reguli i potenciï aquest sector, fet que proporcionaria un avantatge competitiu de Catalunya sobre altres territoris que encara no hagin fet una aposta decidida pel NewSpace, en particular, i per l’aplicació de les tecnologies digitals, en general.

Les actuals competències de la Generalitat de Catalunya permeten un ampli desenvolupament normatiu directament relacionat amb el sector espacial, bàsicament pel fet de disposar de totes les competències sobre els elements essencials del sector: accés a les tecnologies de la informació i la comunicació; gestió de competències locals; activitats de foment de la indústria; infraestructures del transport i les comunicacions; planificació, ordenació i promoció de l’activitat econòmica; i recerca, desenvolupament i innovació.

Disposar d’un marc jurídic ajudarà tant al consum de nous serveis de dades per part del sector públic com a la incorporació d’empreses i més massa crítica al sector de la nova economia de l’espai, que ajudi a generar efectes positius en el PIB, sigui font d’ocupació, permeti desenvolupar nou coneixement nou, i doni satisfacció als beneficiaris dels resultats que s’obtinguin. Dit d’una altra manera, s’ha de crear una política satel·litària per part de l’Administració que garanteixi l’existència d’un mercat, almenys en origen, i que sigui una llavor per a la viabilitat de l’ecosistema amb vincles sòlids en el territori. Aquesta política satel·litària ha de contribuir de manera decisiva a revertir desigualtats socials, eliminar barreres geogràfiques, fomentar la connectivitat entre els ciutadans i superar, en la mesura del possible, molts dels problemes quotidians existents arreu del país.

També es considera necessari disposar d’una estructura administrativa que, d’acord amb les necessitats del sector, sigui àgil i eficient, que permeti gestionar adequadament l’activitat del NewSpace a Catalunya i que s’encarregui de centralitzar tots els aspectes relacionats amb el compliment de la llei, de definir una promoció empresarial competent i de ser responsable de les activitats de promoció, seguiment i control relacionades amb empreses que vulguin desenvolupar la seva activitat en el sector del NewSpace, de la manera més àmplia i integradora possible.

En aquest sentit, una anàlisi del dret comparat mostra que la major part de normes relacionades amb l’activitat espacial tenen associada en algun moment la creació d’un organisme o entitat d’aquest tipus, sovint en la forma d’una agència de l’espai.

Alguns del principals encàrrecs i funcions que hauria d’ostentar aquest organisme o entitat, entre d’altres, son els següents:

 • Implementar l'estratègia NewSpace de Catalunya i la política de desenvolupament econòmic nacional de l'espai.
 • Actuar com entitat de referència per als agents públics i privats en totes les qüestions relacionades amb el desenvolupament del sector espacial.
 • Gestionar programes nacionals de recerca i desenvolupament espacial.
 • Coordinar de forma estratègica les diverses infraestructures relacionades amb el sector NewSpace.
 • Gestionar les actuacions en acció exterior en temes relacionats amb la indústria espacial, de conformitat amb les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya.
 • Representar Catalunya en els programes relacionats amb l'espai de l’Estat Espanyol i la Unió Europea, en coordinació amb el departament de l’Administració de la Generalitat competent en l’àmbit de l’acció exterior i sens detriment de les seves competències.
 • Donar suport econòmic i financer a la diversificació i desenvolupament de nous mercats.
 • Promoure la comunicació per a difondre l’impacte de les inversions i els esforços aplicats a l’espai i dissenyar estratègies col·laboratives amb la societat.


Així doncs, la Llei de creació de l’Agència Espacial de Catalunya hauria de desenvolupar i establir, entre d’altres:

 • Una exposició de motius explicativa de l'oportunitat i necessitat d'aquesta.
 • La delimitació clara del marc competencial sobre la base del qual s'estableix la norma i es regulen els seus aspectes.
 • Objectiu, àmbit d'aplicació i activitats a les quals fa referència.
 • Elements de foment, suport i incentivació.
 • Referència a altres normes d'àmbit estatal vinculades per als casos de falta de competència específica.
 • La creació i forma jurídica pública que haurà d’adoptar l’entitat encarregada de les funcions de promoció de la nova economia de l’espai i el desplegament de la política satel·litària.
 • Les funcions que ostentarà l’entitat.
 • Els òrgans de direcció i govern de l’entitat.
 • Els recursos a adscriure a l’entitat resultant.


En l’actualitat ja existeix una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya que està degudament estructurada en matèria de recerca i innovació vinculada a l’espai, la Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) que pot ser l’estructura sobre la qual es proposi el desenvolupament d’aquest organisme o entitat per l’impuls del sector espacial a Catalunya.

En aquest sentit, els recursos que disposa l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya suposarien l’embrió que permetria desenvolupar i fixar les competències, recursos i iniciatives d’aquest organisme o entitat tot permetent una evolució de la mateixa segons el grau de desenvolupament del sector i les disponibilitats pressupostàries.

Els objectius generals de la iniciativa són els següents:

 • Promoure nous serveis digitals vinculats a tecnologies de l’espai que impactin en la qualitat de vida dels ciutadans.
 • Suport a l’economia, l’empresa i la recerca científica, amb la creació d’una nova indústria sostenible i competitiva, en l’entorn d’una societat basada en el coneixement, que promogui la creativitat, la innovació, l’emprenedoria i els projectes empresarials i publicoprivats en el sector de l’espai, i del concepte de NewSpace, en particular.
 • Promoció d’un ecosistema segur i estable que doni suport a les activitats espacials.
 • Assegurament d’un adequat suport financer i d’inversions amb interès en el tema.


Com a objectius més específics:

 • Situar Catalunya com un dels motors del NewSpace i les seves tecnologies associades a Europa.
 • Impulsar i generar un ecosistema competitiu en l’àmbit català que ajudi al creixement del sector.
 • Promoure l’atracció d’inversions i la creació d’iniciatives empresarials que acabin generant valor econòmic al territori i llocs de treball qualificats.
 • Potenciar la recerca, la innovació i la convergència de les TIC amb el NewSpace.
 • Crear, retenir i atraure talent especialitzat en tecnologies associades al NewSpace a Catalunya.
 • Promoure la capacitació i la formació en l’àmbit NewSpace per a professionals i empreses per tal que col·laborin o s’integrin en el sector.
 • Eliminar barreres administratives i facilitar la relació entre empreses i agents amb l’administració centralitzant tots els aspectes pel desenvolupament del sector.


Consulta pública prèvia


Un dels elements estratègics generalment reconeguts és que cal disposar d’un marc jurídic específic que reguli i potenciï aquest sector, fet que proporcionaria un avantatge competitiu de Catalunya sobre altres territoris que encara no hagin fet una aposta decidida pel NewSpace, en particular, i per l’aplicació de les tecnologies digitals, en general.

Es considera necessari efectuar una consulta pública prèvia a la redacció del projecte de norma per tal de poder atendre les preocupacions i necessitats de la ciutadania, de les empreses, dels agents de recerca i innovació i de tots els actors implicats en el moment de redactar l’avantprojecte de Llei.

Donat l’impacte que pot tenir aquesta mesura en el sector aeroespacial i de la nova economia de l’espai a Catalunya, s’entén necessari efectuar una consulta prèvia a la seva elaboració mitjançant la publicació en el Portal de la Transparència, per tal de recollir les opinions i demandes dels ciutadans, empreses, universitats i centres de recerca i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats, als quals se’ls consultarà de manera més específica. La consulta va dirigida a col·legis i associacions representatives dels àmbits professionals implicats, facultats, escoles superiors i tècniques competents en la matèria, entitats empresarials i associacions sindicals, entitats municipalistes i al conjunt de la ciutadania i entitats que hi estiguin interessades.

El període de consulta associat al procés participatiu serà de 4 setmanes, seguit de les fases d’anàlisi, amb una durada de 3 setmanes, i de retorn, amb una durada de 5 setmanes, per tal de facilitar la informació, reflexió i participació de la ciutadania. Per fer arribar les aportacions s’han d’adreçar a l’apartat “Propostes” del menú superior havent-se donat d’alta al portal prèviament. Posteriorment es publicarà l'informe de resultats fins a finals d'any.

Propostes Veure tots (5)

Com advocat especialitat en Dret Aeronàutic i Espacial (en sóc membre de la secció corresponent...
Una de les missions de la futura Agencia Espacial de Catalunya hauria de ser el potenciar el...
Se aportan comentarios sobre las actividades que debería de desarrollar L'Agència Espacial de...
La futura agència espacial de Catalunya, aprenent de models realistes i ben provats, hauria de...
Veure tots (5)
Qui hi participa La consulta s’adreça a tothom i en particular a les associacions empresarials, el sector tecnològic, el sector acadèmic i de recerca, col·legis professionals, l’administració local i altres agents vinculats al sector de l’espai.
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 06 de Setembre de 2021
Data de finalització 31 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-04-386

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/agencia-espacial-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/agencia-espacial-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

47

Seguidores

2

Comentaris

5

Propostes

9

Adhesions