" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.

Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals


El Pla territorial sectorial d’habitatge constitueix el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori de Ca talunya de les polítiques que estableix aquesta llei. Aquest Pla ha de desplegar el Pla territorial general de Catalunya, ha d'ésser coherent amb els plans territorials parcials i els plans directors territorials, d’acord amb l’article 12 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.


Es pretén que el Pla sigui un nou instrument:

 • Integrat amb el planejament territorial parcial
 • Dinàmic que permeti mecanismes per a la seva actualització de  manera àgil en determinats supòsits reglats
 • Preventiu, amb la utilització d'un seguit d'indicadors del mercat residencial que permetin la detecció i el seguiment de fenòmens anòmals del mercat


El propi Pla ha de contenir una estimació de les necessitats, els dèficits i els desequilibris en matèria d'habitatge.

Així mateix, el Pla ha de contenir la delimitació de les àrees de tanteig i retracte i les zones de rehabilitació prioritària per patologies estructurals.

El Pla es pot concretar i desenvolupar mitjançant plans específics d'abast territorial més reduït.


Objectius de la iniciativa

 • Definir i territorialitzar els instruments i actuacions per atendre a la demanda exclosa que es generarà durant els propers 15 anys 
 • La delimitació de les àrees de demanda residencial forta i acreditada lligades a l'objectiu de compliment amb la solidaritat urbana
 • L'increment del parc de lloguer social fins al 5% en els 15 anys de vigència del Pla
 • Definir les zones de rehabilitació prioritària per a patologies estructurals


Objectiu de la consulta

Els principals aspectes objecte de la consulta són:

 • Delimitació de les àrees de demanda residencial forta i acreditada. 
 • Determinació de les actuacions en matèria d'habitatge que es preveuen necessàries per a cobrir amb les necessitats d'habitatge de la població calculats a partir de les projeccions de llars i de la demanda exclosa del mercat.
 • Habitatges existents destinats a polítiques socials en l'àmbit municipal segons la definició que se'n fa a l'article 74 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre.
 • Objectius quinquennals i finals del compliment del mandat de solidaritat urbana a assolir durant la vigència del Pla.
 • Propostes temporalitzades del Pla per donar compliment als objectius de solidaritat urbana:
 • Ajuts complementaris a les llars amb ingressos baixos o molt baixos en lloguer.
 • Ajuts directes al pagament del lloguer
 • HPO de compravenda i tinences intermèdies.
 • Adquisició d'habitatges en el parc existent.
 • Adquisició d'habitatges provinents de bancs i grans tenidors en cessió o expropiació.
 • Adquisició d'habitatges en el parc existent i provinents de bancs i grans tenidors en propietat.
 • Mobilització del parc existent.
 • Promoció d'HPO de lloguer públic i privat.


Mecanisme de participació

Més enllà del procés participatiu previst a través del canal participa de la Generalitat de Catalunya, es preveu la realització d'una sessió davant del Consell Assessor de l'Habitatge i d'altres sessions de caràcter tècnic i també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora (participaptsh@gencat.cat). A tràves d'aquests canals es recolliran les aportacions realitzades pels interessats. D'altra banda es plantegen les següents qüestions genèriques:

 • Considera que s’ha descrit adequadament el diagnòstic del problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats en el Pla? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? 
 • S’haurien de preveure altres objectius diferents?
 • Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
 • Creu que el contingut del Pla és adequat per avançar en la garantia del dret a l'habitatge?
 • Creu que les mesures recollides en el Pla afavoriran la qualitat i el bon ús del parc d’habitatges?
 • Creu que els diferents sectors relacionats amb l'habitatge (social i econòmic) podran veure's incentivats mitjançant aquest document per tal de poder dur a terme la col·laboració público-privada?


Propostes Veure tots (1)

L’Ajuntament de Vic, ha apostat per fer un treball transversal en matèria d’habitatge per poder...
Veure tots (1)
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data de finalització 31 de Juliol de 2017
Referència: II-PART-2017-06-82

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/aprovacio-pla-territorial-habitatge/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/aprovacio-pla-territorial-habitatge/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

3

Seguidores

1

Propostes