" class="part-icon-bars">

Procés participatiu Ara és demà, sobre el futur de l'educació a Catalunya

Procés participatiu Ara és demà, sobre el futur de l'educació a Catalunya

Fase 2 de 2
Fase final 29/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Ara és demà és el nom del debat que el Consell Escolar de Catalunya (CEC), organisme en què hi ha representats els diversos sectors de la comunitat educativa, té l'encàrrec d'articular sobre el futur de l'educació al nostre país. L’objectiu és reflexionar sobre les polítiques educatives per avançar en qualitat i equitat i afavorir l’èxit de tot l’alumnat.

Es tracta d’una oportunitat única, ja que el debat s’afronta sense limitacions d’ordre jurídic o estructural. El debat s'ha articulat en cinc eixos.

 • L’alumnat. 
 • El professorat. 
 • El centre educatiu. 
 • L’arquitectura del sistema. 
 • Els pilars del sistema educatiu. 

El procés va finalitzar el passat 15 d'abril de 2017. Està previst que al maig de 2017 es tanqui el debat amb la presentació d’un informe final, que recollirà les aportacions individuals, col·lectives, així com les opinions de tota la comunitat educativa sobre els grans reptes de futur.

Vine i participa presencialment en els debats sobre el futur de l'educació a Catalunya

A banda de la participació online, és possible participar en el debat de l'Ara és demà mitjançant:

Amb aquesta nova proposta, la Generalitat de Catalunya vol millorar les seves polítiques públiques en matèria educativa afrontant les grans qüestions que no són objecte, sovint, de diàleg en el si de la comunitat educativa.

L'alumnat

Partint de la relació entre coneixement i educació, es plantegen les línies d’evolució que marcaran la condició escolar en el conjunt del sistema educatiu en allò referent a l’enfocament competencial, la personalització i l’acompanyament en l’aprenentatge; el creixement personal, el compromís social i els valors democràtics; i les noves formes d’aprendre relacionades amb les tecnologies del coneixement i les xarxes socials. 

 • Enfocament competencial de l’aprenentatge. Com s’ha d’articular en el futur un enfocament competencial de l’aprenentatge?
 • Personalització i acompanyament en l'aprenentatge. Quines mesures proposaríeu per desenvolupar la personalització i l’acompanyament per a la millora en els aprenentatges?
 • Creixement personal, compromís social i valors democràtics. Quins valors han de definir la socialització educativa dels infants i joves, i com s’hauria d’implicar la família en aquest procés?
 • Noves formes d'aprendre: tecnologies i xarxes socials. Quina és la contribució de les tecnologies i xarxes socials per desenvolupar noves formes d’aprendre.

Quines accions creus que es podrien dur a terme o quins aspectes voldries que es tinguessin en consideració en quant a l'alumnat, tenint en compte la ponència?

El professorat

La professió docent en els diversos nivells educatius necessita adequar-se als requeriments propis d’una educació en què ensenyar és sobretot acompanyar els alumnes i gestionar el coneixement. Els perfils professionals, la formació inicial i permanent, l’accés i l’avaluació de la carrera docent, i l’ètica i la deontologia de la professió docent són qüestions clau en aquesta adequació. 

Tu què en penses? Tenint en compte aquestes preguntes i la ponència, fes els teus comentaris i participa

 • Perfils professionals. Com han d’evolucionar els perfils professionals dels docents amb relació a l’acompanyament en el procés de formació dels alumnes i la gestió del coneixement?
 • Formació inicial i formació permanent. Quines característiques proposeu que tinguin la formació inicial i la formació permanent del professorat?
 • Accés i avaluació de la funció docent: carrera docent. Com s’ha d’accedir a la condició de docent i com s’ha d’avaluar la carrera docent?
 • Ètica i deontologia de la pràctica docent. Quins elements han de definir l’ètica i la deontologia de la pràctica docent?

El centre educatiu

El desenvolupament del projecte educatiu inherent a cada centre es basa en l’autonomia de la qual ha de disposar. La governança i el lideratge dins el centre, així com els processos de participació dels col·lectius que s’hi integren, la col·laboració amb altres agents educatius i l’avaluació componen l’autonomia imprescindible per a un projecte educatiu amb futur.

 • L'autonomia de centre. Cap a quina concepció d’autonomia de centre penseu que s’ha d’evolucionar? Quines necessitats d’avaluació tindran els centres en el futur?
 • Processos de participació. Quins processos de participació calen perquè l’autonomia de centre integri els diversos sectors de la seva comunitat educativa?
 • Col·laboració amb altres agents educatius: xarxa educativa. En què ha de consistir la col·laboració del centre amb els agents educatius del seu entorn proper?
 • Governança i lideratge. Quin rol han de desenvolupar els directors i els equips directius en la governança i el lideratge dels centres?

Prenent de guia les qüestions anteriors, i tenint en compte la ponència, quina és la teva opinió sobre aquest punt?

L'arquitectura del sistema educatiu

Per avançar en flexibilitat, adaptabilitat, enfocament competencial i nivell formatiu de la població, la Unió Europea proposa revisar el sistema educatiu. L’estructura de les etapes educatives, les relacions amb altres sectors socials, la formació professional i la creació de nous itineraris formatius són les qüestions essencials a tractar per redefinir aquesta arquitectura.

 • Etapes educatives. Quins canvis proposaríeu en l’estructura de les etapes educatives per garantir l’èxit i la formació al llarg de la vida?
 • Relacions del sistema educatiu amb altres sectors socials. Quines accions de col·laboració han d’establir-se amb els agents que intervenen en l’educació des dels àmbits sanitari, de benestar social, de justícia, etc.?
 • Formació professional. Quines característiques ha de tenir la formació professional per respondre als reptes actuals i futurs, aconseguir una millor adaptació al mercat laboral i incrementar el nivell formatiu de la població?
 • Nous itineraris: noves oportunitats. Quins canvis cal introduir en el sistema educatiu amb relació als itineraris formatius per oferir noves oportunitats als alumnes que ara abandonen?

Tu què penses sobre aquestes qüestions? Tenint en compte la ponència, digues la teva a l’apartat de comentaris.

Els pilars del sistema educatiu

La família és el primer agent educatiu i el centre és el lloc on s’han de portar a la pràctica la inclusivitat i l’equitat d’una educació caracteritzada pel plurilingüisme i la interculturalitat. La intervenció d’altres agents: entitats de lleure, mitjans de comunicació, administració... completa la configuració dels pilars de l’educació que volem.

Els temes a debatre que es plantegen en aquest àmbit són:

 • Equitat i qualitat. Quines estratègies proposeu per garantir la igualtat d’oportunitats i l’educació de qualitat a l’abast de tothom?
 • Inclusivitat. Quins són al vostre parer els elements per aconseguir la inclusivitat a l’aula, al centre, a l’entorn i al sistema educatiu?
 • Plurilingüisme i interculturalitat. Quin tractament del plurilingüisme i la interculturalitat calen per preparar la ciutadania per a una societat democràtica i plural?
 • La família, primer agent educatiu. Com es pot enfortir el rol de la família amb relació a l’educació? Com s’ha de vehicular la seva participació en la presa de decisions sobre polítiques educatives?

Partint de les qüestions que s’acaben d’esmentar i tenint en compte la ponència adjunta, quines serien les teves aportacions al voltant dels Pilars del sistema educatiu?

Documents relacionats

Propostes Veure tots (239)

Penso que es interessant el procés i desnvolupament social de les tecnologíes per veré quins...
L’AMRC és una associació de professors de religió de l’escola pública a Catalunya, una entitat...
El Servei d'Educació de Catalunya, que funciona fa molts anys i que la LEC ha definit tan bé,...
Opino que és fonamental del Codi deontològic de la professió docnet: https://goo.gl/PI1Pvh
És un...
Veure tots (239)
Departament Departament d'Educació
Disposa de retorn No
Data de finalització 15 de Abril de 2017
Referència: II-PART-2016-10-43

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ara-es-dema/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ara-es-dema/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

139

Participants

1

Seguidores

1

Comentaris

239

Propostes

1

Trobades