" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del contracte d'arrendament de béns

#arrendamentdebens Avantprojecte de llei d'incorporació del contracte d'arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 19/12/2021 - 18/01/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La finalitat principal d'aquesta consulta pública és conèixer el parer de la ciutadania i dels agents potencialment afectats per la norma per tal de poder detectar els problemes i les vicissituds que genera cada tipus contractual d'arrendament de béns i així poder-hi fer front de la millor manera possible amb la nova regulació del contracte.
OBJECTIU DE LA CONSULTA


Els aspectes principals objecte de consulta seran els relatius a la necessitat d’establir un marc normatiu del contracte d’arrendament de béns actual i integral, a través de la seva incorporació en el llibre VI del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes.

Així mateix, la consulta persegueix:

–    Conèixer propostes que permetin equilibrar la relació de drets i obligacions entre la part arrendadora i arrendatària.

–    Conèixer propostes per tal d’aconseguir una major estabilitat en l’arrendament de d’habitatge en benefici de la part arrendatària.

–    Conèixer propostes de regulació acurada per a l’arrendament d’habitacions, de segona residència, de temporada i de l’anomenada llar compartida.

–    Conèixer propostes per a fer una regulació apropiada al context actual dels arrendaments de local de negoci.

–    Conèixer l’opinió de la ciutadania i part implicades sobre la necessitat d’adaptar l’arrendament de consum a la normativa de consum.


PREGUNTES PER A ORIENTAR LES APORTACIONS


1.- Creieu necessari adequar la normativa vigent d’arrendament de béns a les necessitats econòmiques i socials actuals?

2.- Estimeu oportú afavorir la llibertat de pactes en el contracte d’arrendament d’habitatge? Creieu necessari, tot i respectar l’autonomia de la voluntat de les parts, establir un mínim normatiu de caràcter imperatiu per tal de protegir l’especial vulnerabilitat de la part arrendatària?

3.- Veieu coherent donar un tracte diferenciat a la persona arrendadora tenint en compte la seva condició de persona física o jurídica?

4.- Considereu equilibrada la relació contractual que es dona quan l’arrendadora és una empresa immobiliària i l’arrendatària un particular? En cas negatiu, opineu que seria adequat ajustar la regulació actual a la normativa de consum?

5.- Considereu que la regulació actual de l’arrendament d’habitatge atorga prou garanties jurídiques a les parts? Creieu que una normativa més clara ajudaria a reduir l’alta conflictivitat que genera la interpretació i aplicació dels contractes d’arrendament d’habitatge? De quina manera creieu que es podria millorar en claredat la normativa vigent?

6.- Veieu apropiat regular de manera específica tipologies contractuals que estan cada vegada més arrelades a la societat com ara, l’arrendament d’habitacions, de segona residència, de temporada i l’anomenada llar compartida? En què creieu que aquesta regulació hauria de posar èmfasi?

7.- Creieu oportú sistematitzar la regulació de l’arrendament de local de negoci? Estimeu que hi ha alguna modalitat d’arrendament de local de negoci que caldria regular de manera específica? En cas afirmatiu, quina i amb quines peculiaritats?

8.- Quines altres modalitats de contracte d’arrendament de béns considereu convenient regular?


Propostes Veure tots (18)

No pot ser que les lleis s'utilitzin per buidar de drets i omplir d'obligacions al Propietari i...
Incloure una opció de contracte de llarga durada (per exemple 10 anys). Donaria estabilitat a...
No s’ha de fer distinció entre la personalitat jurídica o física de l’arrendador pel que fa a la...
Redactar el reglament d’habitatges compartits, subarrendament i de lloguer d’habitacions per tal...
Veure tots (18)
El que es decideix L'adequació de les normes vigents en matèria d'arrendament de béns a la nova realitat social i econòmica i la regulació de les principals tipologies contractuals sorgides.
Qui hi participa Està convidat a participar qualsevol entitat, col·lectiu, empresa, administració que se senti vinculada així com qualsevol persona a títol individual.
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Grup promotor Departament de Justícia
Unitat promotora Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
Disposa de retorn
Data d'inici 18 de Novembre de 2021
Data de finalització 18 de Gener de 2022
Referència: II-PART-2021-11-433

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentdebens/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/arrendamentdebens/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

7

Participants

43

Seguidores

10

Comentaris

18

Propostes

11

Adhesions