" class="part-icon-bars">

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

#avaluartransparència Debat sobre l’avaluació per a millorar la transparència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya arran de l’Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa (2023).

Fase 2 de 2
Retorn 26/09/2023 - 06/10/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques posa en marxa, arran de la publicació de l’Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa del 2023, un procés participatiu mitjançant el qual, experts independents i ciutadania poden expressar el seu parer sobre el sistema d’avaluació del compliment de les obligacions de transparència, i contribuir així a la millora de la qualitat de la informació publicada al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.

L’informe preliminar d’avaluació del grau de compliment de les obligacions de publicitat activa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic ha estat elaborat per la Subdirecció General de Transparència i Grups d’Interès de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques.


Aquesta avaluació interna es du a terme en compliment de l’article 6.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que exigeix que els subjectes obligats pel règim de transparència el deure d’establir procediments basats en indicadors objectius per a avaluar-ne el compliment de les obligacions de transparència exigibles, procediments en els quals s’exigeix garantir la participació d’experts independents i de la ciutadania.


L’Informe preliminar d’avaluació ha de ser sotmès a la participació de persones expertes i de la ciutadania, amb caràcter previ a la seva publicació definitiva al Portal de la transparència de Catalunya.


Les aportacions i comentaris rebuts seran valorats per la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques i s’incorporaran en l’informe de retorn on es podrà consultar quines propostes són finalment incloses a l’informe definitiu d’avaluació del compliment de les obligacions de transparència.


Marc regulador:

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern defineix la publicitat activa com el deure dels subjectes obligats de fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública.

El Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública desenvolupa les obligacions dels subjectes obligats respecte de la informació que han de publicar al Portal de Transparència.

La Comissió Interdepartamental de Govern Obert (CIGO) ha aprovat un seguit de de criteris uniformes i homogenis d’aplicació a l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El catàleg de publicitat activa, aprovat per la Instrucció 2/2023, del 9 de febrer, del director general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques, estableix, organitzats per blocs temàtics, tots els ítems de continguts a publicar per l’administració pública.


Objectius del procés:

El procés té l’objectiu general de que la ciutadania i els experts interessats puguin contribuir a la millora tant del procés d’avaluació interna de les obligacions de transparència a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, com dels serveis públics i gestió administrativa amb l’objectiu d’aconseguir un procés d’avaluació interna de màxima qualitat, alhora que possibilitar un debat estratègic ampli permeti concretar i millorar la transparència en les diferents polítiques públiques a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.


Objectius generals:

1.   Millorar de la metodologia emprada per a l’avaluació de les obligacions de transparència activa

2.   Millorar els instruments i eines emprats per a l’avaluació de la transparència i a seva publicitat

3.   Incrementar la legitimitat de l’exercici de les funcions públiques, prestació de serveis i destinació dels recursos i fons públics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic a través de la transparència com a eina de control i retiment de comptes


Objectius específics:

1.   Millorar l’actual model d’avaluació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (procés i indicadors)

2.   Millorar l’informe preliminar d’avaluació de les obligacions de publicitat activa corresponent a l’any 2023 a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, tant pel que fa la seva estructura com el seu contingut, per tal d’emetre’n l’informe d’avaluació definitiu

3.   Millorar els mecanismes que permetin un retiment de comptes que garanteixi la qualitat i idoneïtat de la informació que ha d’oferir-se a la ciutadaniaEl procés participatiu es dividirà en dues fases paral·leles.

Fase oberta. En primer lloc, tal com s’ha fet en edicions anteriors, es publicarà l’Informe preliminar de l’avaluació de publicitat activa de l’any 2023 en el Portal Participa, de tal forma que tant el contingut i resultats d’avaluació proposats a l’Informe preliminar, com la seva metodologia i model d’avaluació, quedaran oberts i sotmesos a l’opinió i consideració de tota la ciutadania i de persones expertes.

Aquesta participació s’executarà en format en línia a través d’aportacions al Portal Participa Gencat. Les diferents consideracions i recomanacions de millora rebudes rebran un retorn posterior, quan finalitzi el termini per a fer les aportacions.

Fase interna. En segon lloc, es durà a terme una sessió interna de treball, en format presencial, amb les persones de referència a les unitats d’informació en la gestió de la publicitat activa dels departaments de l’Administració de la Generalitat, així com de les entitats del sector públic que decideixin participar-hi.

L’objectiu d’aquesta sessió, de participació interna, consistirà a recollir en un document tots els punts febles i propostes de millora sobre la metodologia del procés intern d’avaluació i el propi model d’avaluació, per tal de garantir la correcta autodiagnosi i millorar tant la qualitat de l’avaluació com el compliment de les obligacions de publicitat activa.

Els resultats de les dues fases d’aquest procés, oberta i interna, així com el seu retorn, han de ser publicats, a través de la difusió d’un informe de retorn.


Límits legals: Obligacions de transparència establertes a l'article 6.1 de la Llei 19/2014, de 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC) i Capítol I del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.


A continuació us facilitem l’enllaç des d’on podeu consultar el visor amb les dades de l’avaluació del compliment de les obligacions de publicitat activa.

Propostes Veure tots (45)

Veure tots (45)
Qui hi participa Experts independents en la matèria (persones d’entitats, del món universitari i acadèmic, del món local i d’altres administracions i del món del periodisme relacionades amb la transparència i el Govern Obert) i la ciutadania en general.
Departament Departament de la Presidència
Disposa de retorn
Data d'inici 04 de Setembre de 2023
Data de finalització 31 de Octubre de 2023
Referència: II-PART-2023-08-615

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avaluacio-transparencia-2023/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avaluacio-transparencia-2023/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

74

Seguidores

45

Propostes

13

Adhesions