" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

#LleiParticipa Participació sobre la primera versió del text

Fase 3 de 3
Retorn 11/03/2024 - 31/05/2024
Fases del procés

Què és la participació ciutadana?


La participació ciutadana és un dret de la ciutadania, que fa referència a la seva capacitat d’incidir d’alguna manera en els afers públics. 

La participació ciutadana alhora és indicador de salut democràtica, de ciutadania activa i compromesa amb els afers públics que afecten tota la societat.  

Així mateix, la incorporació de la ciutadania en l’elaboració, disseny, execució, avaluació i seguiment de les polítiques públiques és cada cop més una necessitat dels governs i administracions per trobar solucions més eficients i consensuades davant reptes molt complexes. En una societat en què el coneixement està distribuït, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva esdevé fonamental per fer millors polítiques.  

La regulació de la participació ciutadana és diversa, i algunes maneres de participar, com ho són associant-se, manifestant-se o escollint els representants, estan regulades a través de lleis orgàniques, ja que afecten drets fonamentals. 


Hi ha tota una sèrie de formes de participar, les modalitats participatives, per incorporar la ciutadania en la presa de decisions, en què es cerca enriquir, a través de la deliberació i les aportacions de diferents perfils de persones, les polítiques públiques.

Per tant, en les modalitats participatives: 

  • Hem de definir correctament les regles del joc, quines qüestions s’obren a debat i en quins termes
  • Hem de determinar el mapa d’actors identificant els agents clau que poden fer aportacions valuoses per al debat. 
  • Hem de garantir temps i espais on pugui tenir lloc una deliberació de qualitat.  
  • Hem de donar als participants un retorn de quines de les seves aportacions s’han incorporat al debat i quines no, amb les corresponents motivacions.


Per què cal una llei de participació ciutadana?


L'impuls de l'avantprojecte de llei permet establir les previsions jurídiques necessàries per consolidar el model de participació en el marc de la política de govern obert i assentar unes bases sòlides per als processos d’innovació en aquest camp, considerant tant les experiències que ja s’estan impulsant al nostre país com les de referència a nivell internacional.

En definitiva, una llei de participació ciutadana serveix per definir, mitjançant una norma amb rang de llei i en el marc de les possibilitats que ofereix el nostre ordenament, un model de participació de qualitat que sigui la referència per qualsevol modalitat de participació que es vulgui impulsar i que ens permeti avançar en la millora de la qualitat democràtica de la nostra societat. 

El projecte normatiu és la via que ofereix una millor resposta als reptes identificats, en especial, evitar la dispersió normativa existent, resoldre les inconsistències, donar cobertura a les llacunes normatives i, alhora, actualitzar i millorar la qualitat del marc resultant.Quin model de participació ciutadana proposem?


El model de participació ciutadana implica: compromís institucional, unes regles del joc clares, una planificació i una metodologia.Documentació addicional: