" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

#LleiParticipa Participació sobre la primera versió del text

Fase 3 de 3
Retorn 11/03/2024 - 31/05/2024
Fases del procés

Què diu l'Avantprojecte de llei?


L'Avantprojecte de llei que es proposa entén la participació ciutadana com un canvi en la cultura organitzativa de les administracions públiques i per tant, se centra en els elements necessaris per a garantir la qualitat de la participació: el compromís institucional, la planificació estratègica, els recursos i les infraestructures necessàries, la importància de la comunicació i difusió durant totes les fases, el sistema de garanties, etc.  

  • El compromís institucional amb la participació és una condició necessària per a l’impuls d’una participació de qualitat i per revertir la deslegitimació (i en conseqüència, la poca participació) que actualment tenen les modalitats de participació impulsades des de les institucions. Un element essencial del compromís institucional és el retorn motivat a les propostes presentades per la ciutadania, on es determini si són assumides o no per la unitat competent per raó de la matèria i la justificació de la decisió.

  • Les modalitats de participació com a categories flexibles i obertes a la innovació democràtica. La regulació que es proposa menciona les modalitats de participació classificades segons la durada de l'instrument de participació (estables i temporals) i segons l’accés de les persones participants (per crida oberta, per sorteig o per selecció directa). En tot cas, preveu una clàusula d’obertura, que permet ampliar les modalitats de participació ciutadana, facilitar l’impuls de modalitats no previstes, sempre i quan es compleixin els principis previstos.

  • Facilitar la inclusió de persones i col·lectius que normalment no participen. La proposta normativa permet la participació de col·lectius que no poden participar en les formes de participació política -com ara, l’exercici del dret de sufragi o en les consultes referendàries-, atès que se circumscriu en l’àmbit de la democràcia participativa i no pas en l’àmbit de la democràcia representativa ni la democràcia directa. Es configura un dret de participació de titularitat universal, ja que les propostes presentades pels participants no són vinculants, sinó que són valorades per l’administració amb competències sobre la política pública, que és qui decideix si les admet o no.  

    Des d’una perspectiva de gènere i interseccional, preveu mesures de conciliació i inclusió per facilitar la participació de persones que per motius socioeconòmics o de cures, que habitualment recauen sobre les dones, tenen dificultats per participar, com ara, el pagament en les modalitats d’accés a la participació per sorteig o garantir la participació en diferents franges horàries.

  • Garanties dels drets dels participants i del compliment de la llei la nova llei marc de participació prevegi garanties dels drets dels participants, si bé no s’opta per un règim sancionador, atès que es considera que no tindria encaix amb el concepte de participació que es vol impulsar, basada en un canvi progressiu en la manera de funcionar de l’administració i en generar incentius perquè incorporin la participació de qualitat al llarg de tota la política pública.

És per això, que es proposa que les persones participants es puguin adreçar a la comissió de seguiment o grup motor, que controlarà el compliment dels compromisos adquirits per l’administració impulsora i emetrà un informe de compliment, que després l’administració haurà de fer públic.  

La publicitat dels informes sobre el grau de compliment dels compromisos adquirits tenen la funció pedagògica i de divulgació de la participació de qualitat, al mateix temps que assenyalen els incompliments i/o els àmbits de millora. D’altra banda, es reconeix el paper del Síndic de Greuges en la tutela del dret de participació, davant del qual les persones participants podran presentar queixes, si consideren que s’han vulnerat els seus drets.  

Pots consultar el text de l'Avantprojecte, que inclou l'exposició de motius i l'articulat, així com la memòria general, aquí.

Pots participar i presentar propostes al portal o participar a la sessió de debat virtual, el 7 de març, a les 9.30h.