" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Consulta Pública Prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 09/09/2023 - 08/10/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’un futur avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya.


També es pretén recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú incorporar en la regulació projectada o que pugui millorar la iniciativa normativa.


Els objectius generals d’aquesta iniciativa normativa són:


-      Aprofundir en les possibilitats d’utilització de noves fórmules de provisió i relació per a la prestació dels serveis socials a les persones.


-      Dotar d’estabilitat el sector i promoure el reconeixement laboral, retributiu i social necessari de les persones professionals.


-      Garantir que les entitats de serveis socials compleixen els estàndards de qualitat exigibles, de manera que amb el finançament, l’accés i el control públics, d’acord amb els principis de transparència, publicitat, concurrència, igualtat i no-discriminació, es pugui donar una resposta eficaç, àgil, adequada i de qualitat a les necessitats d’atenció personalitzada i integral de les persones.


Per centrar un tema tan ampli, es proposa que les persones que participin a la consulta reflexionin sobre les següents qüestions:


Des de la seva perspectiva com a: ciutadà / professional / entitat proveïdora o prestadora de serveis / associació, ....

A)  Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p. ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc.)

B)  S’haurien de preveure altres objectius diferents?

C)  Quines dificultats plantegen les fórmules no contractuals de provisió de serveis socials vigents?

D)  Quines fórmules no contractuals emprades en altres territoris es podrien incorporar en la nova regulació?

E)  Quins aspectes relacionats amb el procediment poden fer que la gestió dels instruments no contractuals siguin més àgils?

F)   Quins mecanismes, retributius o d’altres tipus, poden millorar els incentius per prestar uns serveis amb major qualitat?

G)  Considera que la regulació de les fórmules no contractuals pot suposar una millora de la provisió de serveis socials en el sentit d’incrementar la qualitat del sistema?

H)  Creu que la regulació de les fórmules no contractuals per a la integració en la xarxa de serveis socials d’atenció pública pot suposar més eficiència i eficàcia en la provisió de serveis socials a Catalunya?

I)    Creu que la regulació per llei del sistema de serveis socials de Catalunya i de les fórmules no contractuals pot suposar una consolidació del sistema de serveis socials a Catalunya?

J)   Creu que altres fórmules organitzatives més adients o la regulació d’un organisme per executar les funcions relacionades amb aquesta matèria podria repercutir en una millora gestió dels serveis, i en la potenciació dels centres propis de l’Administració de la Generalitat?

K)  Creu que una evolució de les retribucions del personal de les entitats proveïdores privades equiparable a les retribucions del personal del sector públic repercutiria en la millora de de les prestacions i en la qualitat dels serveis?

L)   Creu que seria d’interès la incorporació a la regulació de la figura del bo d’impacte social per tal de formalitzar la col·laboració amb entitats del Tercer Sector, definint prèviament uns objectius d’inserció sociolaboral per un horitzó temporal concret que, a través del mesurament de l’impacte generat, permeti una retribució per resultats?

Documents relacionats

Propostes Veure tots (26)

Creen una ifes o Pfis sense mes recursos q d’ensentament? Transport, adaptacio, acompanyament...
Presentem enllaç a un document amb aportacions de Dincat a l'avantprojecte de llei del Sistema de...
  • Creat el
    06/09/2023
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Més claredat pel que fa a la gestió d'expedients de risc d'infància i adolescència (qui realitza...
Veure tots (26)
El que es decideix Els aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’un futur avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya.
Qui hi participa La consulta pública està oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions. Donada la repercussió i implicacions que suposaria la regulació de l’acció concertada per a les entitats proveïdores de serveis socials i per a les administracions públiques que l’haurien d’aplicar, es creu convenient obtenir el parer dels ens locals, associacions, proveïdors i entitats prestadores dels sistemes de serveis socials i professionals experts i amb competències relacionades amb la contractació administrativa i les fórmules no contractuals de serveis, així com altres entitats, institucions i òrgans relacionats amb aquesta matèria.
Com es decideix El projecte normatiu tindrà en compte la participació ciutadana mitjançant el tràmit de consulta pública prèvia
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Secretaria General del Departament de Drets Socials
Disposa de retorn
Data d'inici 26 de Juliol de 2023
Data de finalització 08 de Setembre de 2023
Referència: II-PART-2023-07-607

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/avllei-sistema-serveis-socials-cat/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/avllei-sistema-serveis-socials-cat/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

17

Participants

73

Seguidores

12

Comentaris

26

Propostes

28

Adhesions