" class="part-icon-bars">

Creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i modificació puntual de les comissions d’urbanisme

Consulta sobre el projecte de decret de creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat

Fase 2 de 2
Fase de tancament 14/12/2018 - 17/12/2018
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

L’article 69 de la LTAIPBG preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, quan, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir una consulta a la ciutadania des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu. 

Per aquesta raó, i també en compliment del tràmit de consulta pública prèvia d’aquest decret previst a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu, es va realitzar una primera consulta pública prèvia. Aquest primer exercici va permetre conèixer les opinions i el posicionament de la ciutadania respecte d’aquells punts que han servit per a una millora.

Es poden consultar les contribucions rebudes per a aquest primer tràmit a l’enllaç

Es considera ara oportú obrir ara una consulta sobre el projecte normatiu inicial.  

Objectius del projecte de decret

Aquesta norma té per objecte, en primer lloc, crear la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès per tal d’ajustar l’estructura l’àmbit territorial de les comissions territorials d’urbanisme al de les demarcacions veguerials.

En segon lloc, la norma preveu l’adequada participació dels òrgans unipersonals immediatament inferiors jeràrquicament a la persona titular del Departament competent amb independència de quina sigui l’estructura departamental que s’adopti.

Un tercer objectiu que es pretén és preveure un nombre de vocalies en la composició de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya i de les comissions territorials d’urbanisme que permeti assegurar la participació d’aquells col·legis professionals més estretament relacionats amb les matèries d’urbanisme, d’habitatge i medi ambient, com també la participació dels ens locals més petits mitjançant la designació en les comissions que no tenen un règim especial d’una persona per part de l’organització associativa més representativa de Catalunya especialitzada en aquests municipis. Com també, es preveu la possibilitat de convidar a assistir a les dites comissions, amb veu però sense vot, a altres persones expertes en disciplines relacionades amb els assumptes a tractar.

Objectiu de la consulta

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir propostes i suggeriments al Decret de creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat.

Recollir propostes que millorin el contingut i la redacció dels articles des del punt de vista d’una bona comprensió de la ciutadania i rebre aportacions que incorporin aspectes no recollits i que donin valor al Decret de creació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès i de modificació del Decret 68/2014, de 20 de maig, pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics de la Generalitat de caràcter col·legiat.

Mecanisme de participació

De forma orientativa es plantegen les preguntes següents:

  • Considera que el projecte de Decret resolt les problemàtiques identificades a les memòries d’aquesta iniciativa i assoleix els objectius proposats? Si no es així, que caldria incorporar?
  • Considereu que l’ampliació del nombre de vocalies a ocupar per col·legis professionals i ens locals en les diferents comissions territorials d’urbanisme augmenta el debat i la transversalitat ens les diferents sessions de les comissions? Si no és així, com es podria millorar?
  • Creieu que ajustar l’organització de les Comissions Territorials d’Urbanisme a l’organització territorial de les vegueries ajuda a que  els instruments urbanístics que s’hi debaten s’apropin al territori on es faran realitat? Si no és així, com es podria millorar?
  • Penseu que la possibilitat de convidar a les sessions de les comissions territorials d’urbanisme a persones expertes en disciplines relacionades amb els assumptes a tractar millora l’assessorament dels membres de la comissió corresponent? Si no es així, que caldria incorporar?
  • Considereu encertat preveure que, sigui quina sigui l’estructura del departament, es garanteixi que la persona titular del càrrec de més nivell en matèria d’urbanisme, després del conseller, sigui qui presideixi les comissions territorials d’urbanisme que no tenen règim especial?

Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.

Després d’aquesta consulta sobre el projecte normatiu inicial s’obrirà el tràmit d’audiència de les persones interessades i d’informació pública previstos als articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

Qui hi participa Al conjunt de la ciutadania, a les associacions dels ens locals més representatives de Catalunya, als col·legis professionals amb competències relacionades amb matèria de política territorial, d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient, als municipis que conformen la demarcació veguerial del Penedès, i als consells comarcal i diputacions afectades.
Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 22 de Novembre de 2018
Data de finalització 17 de Desembre de 2018
Referència: II-PART-2018-11-185

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/comissions-urbanisme/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/comissions-urbanisme/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Seguidores