" class="part-icon-bars">

Projecte de decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret sobre avaluació i certificació de coneixements de català

Fase 2 de 2
Retorn 18/10/2023 - 18/12/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu principal és recollir aportacions sobre la idoneïtat d'una norma que reguli la realització de les proves d’avaluació dels coneixements de català i faciliti l’adequació de la prova a les necessitats sociolingüístiques de la societat catalana de cada moment.

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

 • Disposar d’una norma que permeti a les persones que volen obtenir un certificat de coneixements de català conèixer quines competències lingüístiques hauran d’acreditar per obtenir-los mitjançant la realització de les proves corresponents, i que alhora permeti adaptar les proves a les necessitats de cada moment.
 • Proporcionar a la ciutadania la informació relativa a l’estructura de les proves i al sistema de valoració mitjançant mecanismes com ara la publicació en el lloc web de la Secretaria de Política Lingüística, per tal que les persones que vulguin realitzar les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català disposin de la informació necessària per preparar les proves com consideressin més adient, així com comprovar que han estat avaluades d’acord amb el sistema indicat. La modificació no hauria de suposar una minva de la informació oferta a les persones interessades, sinó únicament una modificació dels canals per mitjà dels quals la dita informació se subministraria.
 • Aprofitar la modificació de la norma per fer referència als òrgans competents per executar-la en temes que s’adeqüin a l’estructura organitzativa canviant de l’Administració de la Generalitat.
 • Aprofitar la modificació de la norma per incloure tota la regulació en un text únic, evitant la dispersió normativa i facilitant el coneixement de l’ordenament jurídic. La iniciativa es troba incorporada en el Pla de Govern, en el marc de les polítiques educatives i formatives, a l’apartat 2.6.4.
 • Assegurar el present i el futur del català, l’occità i la llengua de signes catalana en un context plurilingüe.

Objectius de la consulta

 • Assegurar el ple exercici dels drets lingüístics reconeguts en l’Estatut d’autonomia de Catalunya de totes les persones.
 • Mantenir l’efectivitat del sistema d’avaluació i certificació dels coneixements de català, tenint en compte els canvis sociolingüístics, tot preservant la seguretat jurídica.

Preguntes per orientar les aportacions

 1. Heu detectat algun problema en relació amb l’adequació de les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements de català a la realitat sociolingüística del país?
 2. Heu detectat algun problema en relació amb la idoneïtat del sistema de valoració per determinar si la persona examinanda ha acreditat suficientment posseir els coneixements necessaris per obtenir la qualificació d’apte en les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements de català?
 3. Considereu que el web de la Secretaria de Política Lingüística és un mitjà idoni per donar coneixement públic de la informació relativa a l’estructura de les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements de català, del sistema de valoració de les proves, així com qualsevol altra informació relacionada que pugui ser d’interès de la ciutadania?
 4. Hi ha altres aspectes que considereu que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

Documents relacionats

Qui hi participa La consulta s'adreça a tota la ciutadania.
Departament Departament de Cultura
Unitat promotora Secretaria de Política Lingüística
Disposa de retorn
Data d'inici 18 de Setembre de 2023
Data de finalització 18 de Octubre de 2023
Referència: II-PART-2023-09-622

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/coneixementscatala/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/coneixementscatala/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>