" class="part-icon-bars">

Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima

Fase 2 de 2
Retorn 27/07/2020 - 27/08/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Consell Català de Cogestió Marítima, que adapta i amplia les funcions del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya, ha de permetre la participació dels actors en la definició, el desenvolupament i l'execució de les polítiques marítimes en un règim de corresponsabilitat entre l'Administració pública i els sectors implicats, els científics i les organitzacions ambientalistes, com a mecanisme per a garantir un bon estat ambiental del mar, afavorir el desenvolupament socioeconòmic en l'espai marítim i garantir el manteniment d'uns serveis ecosistèmics que són bàsics per al futur d'aquest desenvolupament, com la pesca, l'aqüicultura, les activitats nauticorecreatives i el turisme, entre altres.


Objectiu de la consulta

Atès que el Consell Català de Cogestió Marítima és l’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia Marítima de Catalunya seguint un esquema de cogestió, mitjançant un procés obert i continu de revisió i reajustament adaptatiu dels objectius i de les línies estratègiques d’actuació, amb aquesta consulta el que es pretén és:

 • Garantir un procés participatiu i més ampli possible
 • Assegurar mecanismes àgils de consulta i presa de decisions per tal de garantir una gestió adaptativa de l'estratègia marítima de Catalunya i de les polítiques marítimes en general.
 • Assegurar l’harmonització i coherència del Consell amb altres organismes ja existents.
 • Incorporar millores en el desenvolupament reglamentari.
 • Avançar en quina ha de ser la seva composició de manera que sigui una representació equilibrada de les diferents parts interessades.
 • Establir un règim de funcionament flexible, àgil, eficient i que permeti el debat, l’intercanvi d’informació i també la presa d’acords en tots aquells temes rellevants mitjançant l’aplicació d’un model de governança del mar seguint el principi de la cogestió pel que fa al desenvolupament de les activitats humanes a l’espai marítim català amb criteris de sostenibilitat, enfocament ecosistèmic i foment de les activitats econòmiques que permeti maximitzar els llocs de treball i potenciar el teixit econòmic vinculat al territori marítim, tot desenvolupant la política marítima de Catalunya en totes les seves vessants.
 • Garantir la participació en el Consell de tots els implicats en activitats marítimes i establir un espai participatiu ampli i permanent.
 • Garantir la seguretat jurídica dels ciutadans.


La consulta pretén conèixer l’opinió sobre quina ha de ser la composició del Consell per poder garantir la seva representativitat i diversitat. Així mateix ha d’establir un règim de funcionament que permeti el debat, l’intercanvi d’informació i també la presa d’acords en tots aquells temes rellevants mitjançant l’aplicació d’un model de governança del mar seguint el principi de la cogestió pel que fa al desenvolupament de les activitats humanes a l’espai marítim català amb criteris de sostenibilitat, enfocament ecosistèmic i foment de les activitats econòmiques que permeti maximitzar els llocs de treball i potenciar el teixit econòmic vinculat al territori marítim, tot desenvolupant la política marítima de Catalunya en totes les seves vessants. 

Preguntes per a orientar les aportacions

 • Considereu que s’ha descrit adequadament l’objecte? Creieu que les funcions descrites a la Llei en relació al Consell necessiten d’algun tipus d’aclariment?
 • Quin és el nombre de membres del Consell que considereu més idoni? Considereu que és més important assegurar que tots els col·lectius estiguin representats encara que això impliqui un nombre elevat de membres, o creieu que s’ha de prioritzar la vessant més executiva i per tant acotar el nombre de representants per facilitar el debat i la presa de decisions?
 •  Considereu oportú la possibilitat que el Consell pugui crear grups de treball per temes específics? En cas afirmatiu, aquests grups han d’estar formats només per membres del Consell o s’hi podria convidar a persones/entitats que no en formen part? Fins a quin punt això incideix en la resposta que ha donat a la pregunta anterior?
 •  Quina creu que hauria de ser la periodicitat de les reunions d’aquest Consell?


Per tal de fer-nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar-vos a l'apartat "propostes" del menú superior. Per realitzar la propsota haureu d'estar donats d'alta al portal.

Qui hi participa La consulta és oberta a tothom i especialment es busca la participació de la comunitat relacionada amb el mar i les activitats marítimes
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 27 de Febrer de 2019
Data de finalització 27 de Març de 2019
Referència: II-PART-2019-02-219

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/consell-catala-cogestio-maritima/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/consell-catala-cogestio-maritima/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

173

Seguidores