" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta d’ordre per la qual s’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

Consulta sobre el projecte d'ordre inicial

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 29/04/2022
Fases del procés

Preguntes per centrar les aportacions:

 • Considera que els objectius de la nova ordenació curricular són realistes i s’ajusten al perfil de població que cursa aquests estudis?
 • Considera adequades les tres àrees curriculars establertes?
 • Considera que s’han d’incloure les dues competències transversals, o sigui, la digital i la personal, social i laboral?
 • Considera que la llengua anglesa s’hauria d’incloure en el currículum? Considera que s’hauria d’introduir en el segon cicle?
 • Considera que la distribució horària per cicles i nivells és adequada i ofereix suficient flexibilitat per donar resposta a les necessitats actuals de la població adulta?
 • Considera adequats els nivells de llengua que s’han d’assolir en finalitzar cada cicle?
 • Considera adequada l’equivalència amb el nivell COMPETIC inicial en finalitzar la formació instrumental?
 • Com valora l’opció que aquests ensenyaments es puguin cursar en modalitat semipresencial o a distància?
 • Creu que la nova proposta pot afavorir la disminució de l’abandonament escolar?
 • La nova proposta dona resposta a les necessitats educatives de l’alumnat analfabet?
 • La nova proposta dona resposta a les necessitats educatives de l’alumnat que vol preparar-se per cursar el graduat en educació secundària obligatòria?
 • Considera que el currículum hauria d’incloure altres aspectes? Quines altres millores proposaria?

Podeu consulta la proposta de text de l'ordre en l'apartat de Documentació relacionada.

4 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
El nostre perfil d’alumnat mostra moltes dificultats per comunicar-se en català i en castellà de...
Augmentar el cicle instrumental a 4 cursos, creiem que ha estat una bona mesura, però hauria de...
El nivell que s’ha d’assolir al final de cada cicle, especialment en el segon, és massa elevat...
No es pot pretendre, amb un perfil d’alumne analfabet digitalment, que assoleixin els mateixos...