" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta d’ordre per la qual s’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

Consulta sobre el projecte d'ordre inicial

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 29/04/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu d'aquesta consulta és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció de l’ordre per la qual s’estableix el currículum de la formació instrumental per a les persones adultes.

La proposta d’ordenació curricular presenta un enfocament competencial i pretén incorporar els actuals principis i les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge, amb una estructura horària flexible que incrementa l’autonomia organitzativa del centre. Està basat en les competències clau del Consell d’Europa i té en compte els referents normatius europeus i algunes fites dels objectius 4 i 5 de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

El projecte inclou:

 • L’objectiu, els destinataris, els principis, l’estructura i l’organització curricular d’aquests ensenyaments.
 • Les competències clau establertes pel Consell d’Europa.
 • Un plantejament competencial d’acord amb la legislació vigent i les referències internacionals de la Unió Europea.
 • Competències, continguts i criteris d’avaluació relacionats amb algunes fites de l’ODS 4 i 5 de l’Agenda 2030.
 • El desenvolupament curricular per a l'assoliment de les competències clau, estructurat en tres àrees curriculars (lingüística; matemàtica; medi natural, social i cultural) i dues competències transversals (digital; personal, social i laboral).
 • La distribució horària per cicles i nivells.
 • La certificació a la qual dona dret i les corresponents equivalències acadèmiques.

Els objectius principals de la iniciativa són:

 • Facilitar l’accés a l’educació a totes les persones adultes, especialment a aquelles en major situació de vulnerabilitat, en condicions d’igualtat d’oportunitats (vinculat a les fites 4.3 i 4.5 de l’objectiu 4 de desenvolupament sostenible), en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i incorporant la perspectiva de gènere (vinculat a l’objectiu 5 de desenvolupament sostenible).
 • Incrementar el nombre d’alumnes que cursen els estudis de la formació instrumental amb garanties d’èxit, oferint possibilitats flexibilitzadores de distribució horària per als centres, d’acord amb el perfil i les necessitats de l’alumnat.
 • Adquirir progressivament les competències clau recomanades pel Consell d’Europa per afavorir el desenvolupament personal, acadèmic i professional de les persones adultes i el seu projecte personal.
 • Dotar de les competències necessàries per incrementar les possibilitats d’inserció laboral de les persones adultes (fita 4.4 de l’objectiu 4 de desenvolupament sostenible).
 • Facilitar l’adquisició de les habilitats mínimes de competència amb relació a la lectura, escriptura i aritmètica (fita 4.6 de l’objectiu 4 de desenvolupament sostenible) i disminuir l’analfabetisme.
 • Fomentar la integració i la participació social, l’arrelament a la cultura i al país de les persones nouvingudes i millorar la convivència.
 • Fomentar una transició amb èxit a l’educació secundària per a les persones adultes.
 • Promoure el desenvolupament d’actituds responsables d’acció per a la millora i protecció del medi ambient i la presa de consciència sobre els aspectes socials, econòmics i ètics del consum i sobre la necessitat de construir un entorn saludable basat en el desenvolupament sostenible (fita 4.7 de l’objectiu 4 de desenvolupament sostenible).
 • Promoure els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural (fita 4.7 de l’objectiu 4 de desenvolupament sostenible).
 • Iniciar-se en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i contribuir a la reducció de la bretxa digital.


Preguntes per orientar les aportacions

 • Considera que els objectius de la nova ordenació curricular són realistes i s’ajusten al perfil de població que cursa aquests estudis?
 • Considera adequades les tres àrees curriculars establertes?
 • Considera que s’han d’incloure les dues competències transversals, o sigui, la digital i la personal, social i laboral?
 • Considera que la llengua anglesa s’hauria d’incloure en el currículum? Considera que s’hauria d’introduir en el segon cicle?
 • Considera que la distribució horària per cicles i nivells és adequada i ofereix suficient flexibilitat per donar resposta a les necessitats actuals de la població adulta?
 • Considera adequats els nivells de llengua que s’han d’assolir en finalitzar cada cicle?
 • Considera adequada l’equivalència amb el nivell COMPETIC inicial en finalitzar la formació instrumental?
 • Com valora l’opció que aquests ensenyaments es puguin cursar en modalitat semipresencial o a distància?
 • Creu que la nova proposta pot afavorir la disminució de l’abandonament escolar?
 • La nova proposta dona resposta a les necessitats educatives de l’alumnat analfabet?
 • La nova proposta dona resposta a les necessitats educatives de l’alumnat que vol preparar-se per cursar el graduat en educació secundària obligatòria?
 • Considera que el currículum hauria d’incloure altres aspectes? Quines altres millores proposaria?

Podeu consultar l'esborrany de l'ordre en l'apartat de Documents relacionats.

Propostes Veure tots (4)

No es pot pretendre, amb un perfil d’alumne analfabet digitalment, que assoleixin els mateixos...
Augmentar el cicle instrumental a 4 cursos, creiem que ha estat una bona mesura, però hauria de...
El nostre perfil d’alumnat mostra moltes dificultats per comunicar-se en català i en castellà de...
El nivell que s’ha d’assolir al final de cada cicle, especialment en el segon, és massa elevat...
Veure tots (4)
Qui hi participa Centres de formació de persones adultes, tant de titularitat pública com privada. Alumnat actual i antic dels centres de formació de persones adultes. Institut Obert de Catalunya. Consorci per a la Normalització Lingüística. Oficina ACTIC.
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Direcció General d'Innovació, Digitalització i Recerca Educativa
Disposa de retorn
Data d'inici 21 de Març de 2022
Data de finalització 29 de Abril de 2022
Referència: II-PART-2022-03-473

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/curriculum-formacio-instrumental-persones-adultes/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/curriculum-formacio-instrumental-persones-adultes/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>