" class="part-icon-bars">

Consulta sobre l'establiment de nous criteris de planificació, l'adopció de mesures de joc segur i modificació de diversos reglaments en matèria de joc

Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret per a l'establiment de nous criteris de planificació, l'adopció de mesures de joc segur i modificació de diversos reglaments en matèria de joc

Fase 2 de 2
Retorn 07/07/2024 - 07/08/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Aquesta consulta proposa revisar la regulació del joc de Catalunya per adaptar els criteris vigents de planificació (distància entre establiments de joc i d'aquests establiments i els centres escolars i altres centres que acullin o donin tractament a persones vulnerables), avançar en l'adopció de mesures de joc segur i actualitzar, racionalitzar i simplificar els procediments d'atorgament d'autoritzacions regulats en els reglaments sectorials del joc per tal de garantir la seguretat jurídica.

Objectiu de la consulta

L'objectiu principal de la consulta és fomentar la participació de la ciutadania en general per tal conèixer la seva opinió i recollir propostes sobre les qüestions següents:

 • Les distàncies mínimes que han d’haver-hi entre establiments de joc.
 • Necessitat d'ampliar o d'establir nous límits de distància entre establiments de joc respecte de centres escolars o d'altres establiments que tractin o acollin col·lectius vulnerables.
 • Necessitat de modificar el nombre màxim d'autoritzacions d'establiments de joc vigents: 4 casinos de joc, 75 sales de bingo i 127 salons de joc.
 • Establiment o no de mesures addicionals a les mesures ja implementades per avançar en la configuració d'una oferta i un consum de joc més segur a Catalunya.
 • Establiment o no de l'obligació d'instal·lar sistemes de control previ d'accés a les màquines recreatives tipus B en establiments de restauració, per tal de garantir els drets dels col·lectius més vulnerables - persones menors d'edat i persones inscrites en el Registre de prohibits-.
 • Establiment o no de missatges informatius o de caràcter dissuasiu en l'inici de l'activitat de les màquines recreatives tipus B en establiments de restauració.
 • Règim de suspensió temporal dels permisos d’explotació de les màquines recreatives de tipus B per instal·lar a establiments d’hostaleria: necessitat o no d'establir-ne limitacions temporals.
 • Control d'entrada de les persones menors d'edat en els establiments de joc: actuacions a realitzar, necessitat d'integrar-les en disposició reglamentària d'obligat compliment.
 • Control d'entrada en els establiments de joc de les persones que consten inscrites en el Registre de prohibits: actuacions a realitzar i necessitat d'integrar-les en disposició reglamentària d'obligat compliment.
 • Establiment de noves mesures que permetin avançar en el joc segur.
 • Actualització, simplificació i racionalització dels procediments d'atorgament d'autoritzacions.

Preguntes per orientar les aportacions

 • Consideres que és millorable el règim de distàncies per la instal·lació d'establiments de joc en Catalunya? Quina distància s'hauria d'establir entre establiments de joc? Cóm s'hauria de mesurar aquesta distància entre establiments?
 • Consideres que s’ha de prohibir la implantació d’establiments de joc en determinats indrets?
 • Quins espais haurien de gaudir d'una especial protecció?
 • Consideres que la classificació de tipologia d'establiments de joc que preveu actualment la planificació del joc a Catalunya és conforme amb la demanda de la societat actual de Catalunya? Quines mesures implementaries per tal de configurar una oferta i un consum de joc més segur a Catalunya?
 • Cal revisar algun aspecte de la planificació de joc competència de la Generalitat de Catalunya? En concret, consideres que cal adoptar alguna mesura per reduir l'oferta de joc presencial al Catalunya?
 • Quina opinió tens sobre la instal·lació de màquines recreatives en establiments d'hostaleria? Consideres que caldria modificar el topall màxim de màquines que es poden instal·lar actualment en els establiments d'hostaleria?
 • Cal establir algun mecanisme de control d'accés dels menors a les màquines recreatives als establiments d'hostaleria ? Quines mesures proposes? Creus que seria convenient incorporar en aquesta tipologia de màquines algun tipus de missatge informatiu que alertés sobre la problemàtica de jugar de forma immoderada? Creus que caldria establir algun mecanisme de control d'accés de les persones inscrites en el Registre de prohibits a aquestes màquines quan estan instal·lades en establiments d'hostaleria?
 • Quines millores proposes implementar respecte dels permisos d’explotació de màquines tipus B situades en establiments d’hostaleria?
 • Creus necessari desenvolupar el Registre d'empreses organitzadores i comercialitzadores d'apostes? Quina proposta faries al respecte?
 • Com creus que caldria efectuar de forma eficient el control d'accés per part de persones menors d'edat o de persones inscrites en el Registre de prohibits en els establiments de joc?
 • Quines noves mesures de joc segur s'haurien d'incorporar en la normativa sobre joc de Catalunya? Caldria preveure mesures addicionals per protegir als col·lectius més vulnerables davant l’activitat del joc?
 • Quines mesures creus que es podrien implementar per racionalitzar i simplificar els procediments d'autoritzacions de joc?
 • Quines mesures creus que es podrien adoptar per tal de racionalitzar els permisos d'obertura de sales de bingo i aportar una major seguretat jurídica en la seva tramitació i atorgament?

Documentació addicional

Propostes Veure tots (24)

Hi ha permisos d’explotació en situació de suspensió des de fa anys donat que és un dels...
 • Creat el
  05/07/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
I.- Que ha sido publicada en la web de la GENERALITAT DE CATALUÑA, Consulta pública previa a la...
La prohibició no es sustenta des d'un punt de vista de la salut pública: l'any 2023 les persones...
Veure tots (24)
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania. Això no obstant, es considera adient convidar de forma directa als següents agents: associacions i empresaris representatius del sector del joc a Catalunya, associacions i entitats de lluita contra la ludopatia, entitats representatives dels ens locals de Catalunya i entitats representatives de consumidors i/o usuaris de serveis relacionats amb el joc.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Tributs i Joc
Disposa de retorn
Data d'inici 06 de Juny de 2024
Data de finalització 07 de Agost de 2024
Referència: II-PART-2023-10-628

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-establiment-criteris-planificacio-mesures-joc-segur/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-establiment-criteris-planificacio-mesures-joc-segur/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

11

Participants

57

Seguidores

24

Propostes