" class="part-icon-bars">

Consulta sobre el Projecte de decret d’habilitació d’entitats col·laboradores per a la verificació i control previ en l’àmbit urbanístic

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 1 de 2
Participació 06/05/2024 - 06/06/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió del Projecte de decret d’habilitació d’entitats col·laboradores per a la verificació i control previ en l’àmbit urbanístic.

Objectius del projecte de decret

L’objecte d’aquest decret és establir la regulació i habilitació de les entitats col·laboradores en l’àmbit urbanístic, per actuar en tot el territori de Catalunya. L’anterior, sens perjudici que els ajuntaments, en les ordenances municipals, puguin regular un règim de col·laboració propi per a l'exercici de les funcions de verificació i control, si ho consideren oportú, respectant-se les seves potestats i competències pròpies. La regulació establerta en la proposta de Decret es fa atenent la previsió legal de l’apartat 3 bis) de l’article 188 TRLU on s’estableix que, els col·legis professionals tècnics o les entitats col·laboradores siguin habilitades per a actuar en tot el territori de Catalunya per la direcció general competent en matèria d'urbanisme de la Generalitat, d'acord amb l’establert en un decret de desplegament.

Objectiu de la consulta

En primer lloc, cal manifestar que es considera que no es considera necessari sotmetre la iniciativa normativa a un procés de consulta pública prèvia d’acord amb l’article 66 bis de la LRJPAPC, atès que aquesta no té caràcter obligatori i, com s’ha exposat, la proposta de Decret te el seu antecedent en l’addició l’apartat 3 bis) a l’article 188- Règim jurídic de les llicències urbanístiques i posterior modificació -via dues lleis de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic- contingut que la proposta de Decret ve a desenvolupar i ja podrà ser valorat en el tràmit de participació ciutadana que, en la fase de tramitació normativa que s’enceta ara, amb una primera proposta de decret, i amb la voluntat de garantir la màxima participació, es considera oportú fer d’acord amb el previst a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per un termini mínim d’un mes.

Així, l’esmentat article 69 de la Llei 19/0214, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i sens perjudici dels tràmits d’audiència i d’informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu, tracta de la participació ciutadana en l’elaboració de les normes; i el considera un tràmit potestatiu a diferència dels d’informació i audiència referits. A aquest respecte, el dit article preveu que les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública i que aquest dret es pot exercir amb relació a les iniciatives normatives en què, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir aquest procés participatiu des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu.

Mecanisme de participació

Per tal de fer-nos arribar els comentaris i propostes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú corresponent. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal. Després d’aquesta consulta sobre el projecte normatiu inicial s’obrirà el tràmit d’audiència de les persones interessades i d’informació pública, d’un mes, d’acord amb el previst als articles 67 i 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 06 de Maig de 2024
Data de finalització 31 de Juliol de 2024
Referència: II-PART-2024-05-690

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-habilitacio-entitats-collaboradores/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/decret-habilitacio-entitats-collaboradores/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>