" class="part-icon-bars">

Projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

Consulta pública prèvia del projecte de decret de l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat

Fase 2 de 2
Retorn 01/01/2022 - 21/01/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l’opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats sobre el decret que estableix l’ordenació dels ensenyaments corresponents al batxillerat.

Aquest decret es fonamenta en el currículum bàsic establert d’acord amb la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d’educació, i la normativa de desplegament.

 La iniciativa d’elaboració del nou decret de currículum esmentat s’executa en els termes que estableix la legislació vigent, que inclou els apartats principals següents:

-        les modalitats de batxillerat

-        l’organització de les matèries

-        les competències

-        els continguts

-        la promoció i avaluació del batxillerat

-        l’autonomia pedagògica dels centres educatius

El currículum, a més de ser un pla d’estudis sobre l’ordenació dels ensenyaments, és també una potent eina de futur per al desenvolupament integral de totes les persones en els seus aspectes cognitius, emocionals, afectius i relacionals, que permeti l’adquisició i assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional, això com la capacitació per a l’accés a l’educació superior.


Objectiu de la consulta


La finalitat del projecte és millorar i adaptar a les necessitats i reptes del segle XXI (Agenda 2030) el currículum de l’etapa educativa postobligatòria del batxillerat, mitjançant la garantia d’un desplegament del projecte de vida personal i professional per a tothom a partir de l’èxit educatiu, que ha de facilitar l'accés a processos formatius posteriors i a l'aprenentatge al llarg de la vida.

 Els objectius de la iniciativa són:

- Consolidar un currículum competencial que permeti l’adquisició i assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional i la capacitació per a l’accés a l’educació superior.

- Garantir en el batxillerat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, i els coneixements, habilitats i actituds que els permetin donar resposta a problemàtiques i situacions de la vida real de procedència múltiple (científica, ambiental, social, acadèmica, personal...) i moure’s en la societat de manera activa, compromesa, responsable, així com incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

- Facilitar l’ús eficaç dels aprenentatges en contextos diferents d’aquells en què es produeixen.

- Garantir que l’oferta dels estudis s’adequa a les necessitats i preferències de l’alumnat.

- Facilitar a l’alumnat una sòlida cultura integral i aportar el gust pel coneixement, el treball i l’aprenentatge.


Propostes i preguntes per a orientar les aportacions


Sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, per tal de facilitar el debat obert a la ciutadania i de promoure les aportacions, es faran les preguntes de caràcter genèric següents:

1.- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha altres aspectes que considera que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat?

2.- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

3.- S’haurien de regular altres aspectes del currículum?

4.- Quines mesures caldria establir per garantir l’autonomia pedagògica dels centres?


A qui va dirigit


La consulta és oberta a tothom.

 Especialment hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats, associacions de pares i mares, associacions de famílies d’alumnes, etc.) i agents educatius (serveis educatius, centres educatius de primària i secundària, universitats, etc.).

Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació. Secretaria de Transformació Educativa
Unitat promotora Direcció General de Currículum i Personalització
Disposa de retorn
Data d'inici 29 de Novembre de 2021
Data de finalització 21 de Gener de 2022
Referència: II-PART-2021-11-438

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ense-edu-batx/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ense-edu-batx/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

28

Seguidores