" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Canvis a "I - Repte 2: Adaptar les polítiques actives d’ocupació a les necessitats i característiques del territori"

Versions

Versió 1

Avatar: Dinamització Dinamització
01/12/2020 18:35
Versions 1 Torna a la proposta