" class="part-icon-bars">

Projecte de llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

#composicioCEC Segona fase de participació ciutadana en Projecte de Llei de Composició del Consell d'Educació de Catalunya

Fase 2 de 2
Informe de retorn 26/07/2021 - 04/08/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a la ciutadania, és recollir aportacions i visions per al desenvolupament de la Llei de composició del Consell d’Educació de Catalunya.


Podeu fer les vostres aportacions a través de la pestanya "Propostes" o enviant un correu electrònic a: consellescolarcat.educacio@gencat.cat

 

L’article 69 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern preveu la participació de la ciutadania en l’elaboració d’iniciatives normatives, quan, per la importància que tenen o per la matèria que regulen, l’Administració pública considera pertinent obrir una consulta a la ciutadania des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu, com és en aquest cas.

En aquest moment s’ha portat a terme la fase d’aprovació del Consell Tècnic i s’obre aquest tràmit que permetrà fomentar la participació i incorporar la visió de la ciutadania en la composició del Consell d’Educació de Catalunya. Per tal de fer-nos arribar les propostes de millora o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar-vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal.

La Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, va configurar els organismes de participació, consulta i assessorament en la programació general de l’ensenyament no universitari de Catalunya: el Consell Escolar de Catalunya, els consells escolars territorials i els consells escolars municipals.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 estableix a l’article 131.2.a que és competència de la Generalitat “la regulació dels òrgans de participació i consulta dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament en el seu territori”.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació regula a l’article 171.1 el Consell Escolar de Catalunya (CEC), que defineix com “l’organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de l’Administració de la Generalitat”.  

La mateixa Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació va derogar la Llei 25/1985, del 10 de desembre, dels consells escolars. Tanmateix, a l’article 171.6 preveu que “la composició del Consell Escolar de Catalunya s’ha d’establir per llei” i a la disposició transitòria primera determina que “la fórmula de composició del Consell Escolar de Catalunya es manté fins al finiment del termini de desplegament d’aquesta llei”. 

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya va introduir diversos canvis en la regulació i el funcionament dels òrgans col·legiats. 

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes fixa el concepte de representació paritària a l’article 2 i) i n’estableix l’aplicació en els òrgans col·legiats de les administracions públiques a l’article 12.

Amb aquesta Llei, que té l’objectiu d’esdevenir un consell d’educació obert als sectors del món educatiu actual i futur, es canvia la composició i la seva denominació.

S’incorporen nous components representatius i es reequilibren els sectors existents amb la finalitat de reproduir la diversitat i la pluralitat de la comunitat educativa amb una distribució proporcional de la representativitat de cada sector. També es delimita i distribueix per terços de representació dels sectors. Igualment, s’estableix la presidència, la vicepresidència i la secretaria del Consell d’Educació de Catalunya en tant que càrrecs de l’òrgan col·legiat, i de les funcions que els corresponen; també s’estableix la designació, nomenament i mandat dels vocals i els seus suplents segons l’adscripció als sectors. Es regula la configuració de les compareixences i col·laboracions de persones externes al Consell, i finalment es determinen els principis organitzatius i de funcionament.

Aquesta Llei s'ajusta als principis de bona regulació que estableix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com de millora de qualitat normativa recollida a l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Quant al principi de transparència, des de l'inici de la tramitació s'ha permès accedir a tota la normativa vigent actualitzada, i també a la documentació duta a terme en el procés d'elaboració d'aquesta Llei, per definir clarament els objectius i possibilitar la participació activa de la ciutadania en l'elaboració de la norma. Així mateix, d’acord amb el principi d’eficiència, les mesures de la norma proposada comporten un ús racional dels recursos públics que es destinen a la finalitat establerta en aquesta Llei. Finalment, d’acord amb el principi de seguretat jurídica, aquesta Llei és coherent amb l'ordenament jurídic i els mandats que incorpora s'adeqüen a la legislació vigent.

 

Propostes Veure tots (2)

Aportacions de FAPEL al procés de participació ciutadana arran de la LLEI de composició del...
NOVES ASSIGNATURES relatives a les noves tecnologies i recursos per fer-ne un bon ús de les...
Veure tots (2)
Departament Departament d'Educació
Grup promotor Departament d'Educació
Unitat promotora Secretaria de Transformació Educativa
Disposa de retorn
Data d'inici 05 de Juliol de 2021
Data de finalització 04 de Agost de 2021
Referència: II-PART-2021-06-406

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/fase2composicioCEC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/fase2composicioCEC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

25

Seguidores

2

Propostes

1

Adhesions