" class="part-icon-bars">

Sorteig de la Grossa Sant Joan

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi destina entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Joan 2019 i següents

Fase 2 de 2
Retorn 23/03/2019 - 26/03/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’ordre que reguli les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories pel sorteig de la Grossa Sant Joan 2019 i següents.

Amb la iniciativa es pretén solucionar el problema consistent en què les ordres que actualment regulen les categories de premis i la distribució de l’import total que s’hi destina entre les diferents categories no contemplen la realització d’aquest nou sorteig de la Grossa Sant Joan amb una idiosincràsia pròpia.

Els objectius de la iniciativa són:

1.   Fer possible la celebració d’un sorteig de la Grossa Sant Joan que tingui caràcter extraordinari per la importància del primer premi.

2.   Establir el marc regulador, exigit pel Decret regulador d’aquesta loteria, relatiu a les diferents categories de premis i la distribució del seu import

3.   Atendre una oportunitat de mercat evident per a aquest nou sorteig de la loteria passiva (Grossa) al qual fins ara no s’hi ha pogut accedir, i que no planteja problemes vinculats amb trastorns de conducta derivats del joc.

4.   Incentivar l’activitat comercial dels establiments que integren la xarxa comercial de Loteria de Catalunya i que conformen una part important del teixit comercial del territori de Catalunya.

Amb la consulta prèvia es vol copsar la percepció i el criteri de la ciutadania davant la iniciativa de regular les categories de premis i la distribució de l’import total destinat a premis entre les diferents categories d’un sorteig per a la Grossa Sant Joan, amb una estructura pròpia.

La regulació de les diferents categories de premis i la distribució del seu import, pel què fa al sorteig de la Grossa Sant Joan, amb les categories de premis i la distribució del seu import previstes per l’Ordre VEH/13/2019, de 5 de febrer, per al sorteig de la Grossa de Sant Jordi 2019 i els següents, suposaria no permetre una diferenciació entre un i l’altre sorteig (el de Sant Jordi i el de Sant Joan), amb la conseqüent pèrdua d’interès en participar-hi per part de la ciutadania i la pèrdua de l’oportunitat d’obtenir més ingressos tant per part de la xarxa comercial de l’EAJA com pel Tresor de la Generalitat, que és el destinatari dels beneficis obtinguts del producte de les seves loteries.

Podeu consultar l’actual normativa accedint a:

http://economia.gencat.cat/ca/20_departament/normativa/loteriacatalunya/

ORDRE VEH/82/2018, de 20 de juny, sobre les categories de premis i els seus imports per als sortejos de la Grossa Cap d'Any

http://economia.gencat.cat/web/.content/loteriacatalunya/regulacio/especifica/documents/Ordre-VEH-82-2018.pdf

ORDRE VEH/13/2019, de 5 de febrer, sobre les categories de premis i els seus imports per al sorteig de la Grossa de Sant Jordi 2019 i els següents

http://economia.gencat.cat/web/.content/loteriacatalunya/regulacio/especifica/documents/Ordre-VEH-13-2019-cat.premis-GSTJordi19.pdf


Preguntes per a orientar les aportacions


Una vegada celebrat el sorteig de la Grossa Sant Jordi, considereu convenient que el sorteig de la Grossa Sant Joan tingui una estructura de premis pròpia que la faci singular i interessant?

Quina estructura o categories de premis considereu que ha de tenir el sorteig de la Grossa Sant Joan?

Qui hi participa Ciutadania en general
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Disposa de retorn No
Data d'inici 23 de Febrer de 2019
Data de finalització 23 de Març de 2019
Referència: II-PART-2019-02-221

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/grossasantjoan/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/grossasantjoan/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

169

Seguidores