" class="part-icon-bars">

Tràmit de consulta pública relativa a l’ordre de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya

Consulta sobre la proposta d'ordre de l'organització i el funcionament de la Inspecció d'Educació a Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 20/07/2023 - 20/09/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’objectiu de la consulta és recollir propostes i suggeriments que puguin millorar el contingut o la forma d’algun apartat del projecte d’ordre de desplegament de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació a Catalunya.


Objectiu de la consulta


Ja s’ha dut a terme la consulta pública prèvia prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La consulta es va efectuar des del dia 2 de desembre de 2022 fins el 2 de gener de 2023, a través del portal “Participa.gencat.cat"

Cal una nova ordre que concreti els aspectes organitzatius i de funcionament previstos al nou Decret 12/2021, atès que això és imprescindible per a un funcionament eficient i eficaç de la Inspecció i per garantir l’homologació necessària de les actuacions de les inspectores i inspectors de les diferents inspeccions territorials.

Aspectes claus que es concreten de forma extensa i detallada en aquest Projecte d’ordre per assolir els objectius indicats:

-     Principis d’actuació i criteris d’organització.

-     Concreció d’aspectes organitzatius i de coordinació imprescindibles per al desplegament de la Inspecció en el territori, les relacions institucionals i les actuacions en centres, programes i serveis educatius.

-     Concreció d’aspectes clau de funcionament de la Inspecció.

-     Concreció dels tipus d’actuacions pròpies de la Inspecció, de les modalitats de desplegament en el territori i caracterització dels elements claus de la visita d’inspecció.

-     Concreció del sistema d’informació, gestió i arxiu de les actuacions de la Inspecció d’Educació.

-     Concreció dels aspectes formals de la documentació que emet la Inspecció i del circuit de la seva elaboració i lliurament: informes, actes i requeriments.

-     Concreció del contingut del Pla de formació de la Inspecció, tipologies de formació i condicions per poder gaudir de permisos per a participar en activitats formatives.

-     Concreció dels processos d’avaluació que té la Inspecció com objecte: finalitats, temporització, agents i procediments.

-Concreció de les prioritats organitzatives relacionades amb les condicions de treball de les inspectores i inspectors d’educació.

Preguntes per centrar les aportacions


-      Hi ha altres aspectes que haurien de ser desenvolupats i no ho estan al projecte actual, més enllà d’aquells que no correspon incorporar en una normativa d’aquest rang? Quins?

-      Considereu que els aspectes desenvolupats en els diferents capítols són suficients, més enllà d’aquells que no correspon incorporar en una normativa d’aquest rang? Si no és així, com es podria millorar?

Qui hi participa La consulta pública s’adreça especialment al conjunt d’inspectores i inspectors que exerceixen les seves funcions a Catalunya i a totes aquelles inspectores i inspectors que vulguin fer les seves aportacions. Així mateix, per l’impacte de la funció inspectora en el món educatiu, la consulta s’obre al conjunt de membres i entitats de la comunitat educativa, així com a la ciutadania en general.
Departament Departament d'Educació
Unitat promotora Subdirecció General de la Inspecció d'Educació
Disposa de retorn
Data d'inici 05 de Juliol de 2023
Data de finalització 20 de Setembre de 2023
Referència: II-PART-2023-06-601

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio-educacio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio-educacio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.