" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.

Regulació dels serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 14/03/2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la iniciativa d’un projecte de decret pel qual es regulen els serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Calalunya.

En l’àmbit de Catalunya, les funcions i les condicions de formació, d’habilitació i d’autorització del personal de suport a la inspecció veterinària en escorxadors, sales d’especejament i magatzems frigorífics es van regular mitjançant el Decret 138/2003, de 27 de maig, pel qual es regulen les funcions i les condicions de formació, d’habilitació i d’autorització del personal de suport a la inspecció veterinària als escorxadors de Catalunya.

Ara bé, el Decret 138/2003 es troba àmpliament superat per la normativa comunitària, conformada pel Reglament UE 2017/625, de 15 de març, relatiu als controls i d’altres activitats oficials realitzats per garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, i pel qual es modifiquen i deroguen diversos reglaments comunitaris, i que ha estat complementat, mitjançant el Reglament delegat (UE) 2019/624, de 8 de febrer de 2019, i el Reglament d’execució (UE) 2019/627, de 15 de març de 2019.

 

Amb l’experiència adquirida en aquests anys en la prestació d’aquests serveis de suport i assistència als veterinaris oficials (AIOV), i d’acord amb les referides disposicions específiques comunitàries, l’objectiu de la consulta és:

- Garantir la preservació de la salut pública i l’efectivitat del control sanitari als escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.

- Garantir la competència efectiva i la independència en la prestació dels serveis que fan els auxiliars d’inspecció veterinaris de suport als veterinaris oficials en les inspeccions ante mortem i post mortem.

- Garantir la seguretat jurídica en la determinació del règim jurídic aplicable.

 

Canvis que proposa el nou decret

 

La nova regulació pretén:

 

- Adaptar, en gran part, l’actual regulació continguda en el Decret 138/2003, de 27 de maig, ja que es troba àmpliament superada per la normativa comunitària en allò que fa referència als requisits de formació i al reforçament de les funcions dels AIOV d’assistència i suport dels veterinaris oficials i que l’article 18 del Reglament (UE) núm. 2017/625 els encomana en relació amb funcions de control oficial o de determinades funcions relacionades amb altres activitats oficials.

 

- Canviar el model actual de prestació dels serveis d’AIOV, basat en la contractació administrativa, per passar a regular un model d’entitats autoritzades o habilitades que és més competitiu per a l’exercici normal de la llibertat d’empresa i que garanteix la independència i el deure de no conflicte d’interessos que exigeix la normativa comunitària, ja que aquestes no mantindran cap vincle directe ni indirecte amb els operadors econòmics de la indústria de la carn.

 

- Crear un registre d’entitats habilitades, per a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el qual s’inscriuran com a proveïdores de serveis d’AIOV d’acord amb els requisits i les funcions que preveuen els reglaments comunitaris, per tal que aquestes garanteixin un servei independent, efectiu, estable i continuat de suport als veterinaris oficials, de manera que les mesures de control i gestió per a la prevenció dels riscos derivats per a la salut humana del consum d’aliment siguin el menys perjudicial possible, sense detriment de la protecció de la salut pública i d’acord amb l’exercici de la llibertat d’empresa.


Propostes Veure tots (8)

La millora i la modernització d'un decret del 2003, sempre és una bona notícia. Així i tot, el...
Haurà un registre d’entitats AOIV habilitades...però els AOIV passaran també habilitació? Els...
  • Creat el
    03/02/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Necessitem mecanismes més eficaços perquè facin bé la seves tasques (sancions o avisos que siguin...
Veure tots (8)
El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest decret, en relació als problemes i objectius fixats.
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania.
Com es decideix A través de les aportacions dels interessats.
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut
Unitat promotora Subdirecció general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública
Entitats dinamitzadores Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Gener de 2022
Data de finalització 09 de Febrer de 2022
Referència: II-PART-2022-01-451

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio-escorxadors/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio-escorxadors/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

8

Participants

14

Seguidores

2

Comentaris

8

Propostes

2

Adhesions