" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regulen els serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.

Regulació dels serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.

Fase 2 de 2
Retorn 14/02/2022 - 14/03/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Departament de Salut, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la iniciativa d’un projecte de decret pel qual es regulen els serveis de suport a la inspecció veterinària oficial en escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Calalunya.

En l’àmbit de Catalunya, les funcions i les condicions de formació, d’habilitació i d’autorització del personal de suport a la inspecció veterinària en escorxadors, sales d’especejament i magatzems frigorífics es van regular mitjançant el Decret 138/2003, de 27 de maig, pel qual es regulen les funcions i les condicions de formació, d’habilitació i d’autorització del personal de suport a la inspecció veterinària als escorxadors de Catalunya.

Ara bé, el Decret 138/2003 es troba àmpliament superat per la normativa comunitària, conformada pel Reglament UE 2017/625, de 15 de març, relatiu als controls i d’altres activitats oficials realitzats per garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris, i pel qual es modifiquen i deroguen diversos reglaments comunitaris, i que ha estat complementat, mitjançant el Reglament delegat (UE) 2019/624, de 8 de febrer de 2019, i el Reglament d’execució (UE) 2019/627, de 15 de març de 2019.

 

Amb l’experiència adquirida en aquests anys en la prestació d’aquests serveis de suport i assistència als veterinaris oficials (AIOV), i d’acord amb les referides disposicions específiques comunitàries, l’objectiu de la consulta és:

- Garantir la preservació de la salut pública i l’efectivitat del control sanitari als escorxadors, sales d’especejament i establiments de manipulació de caça a Catalunya.

- Garantir la competència efectiva i la independència en la prestació dels serveis que fan els auxiliars d’inspecció veterinaris de suport als veterinaris oficials en les inspeccions ante mortem i post mortem.

- Garantir la seguretat jurídica en la determinació del règim jurídic aplicable.

 

Canvis que proposa el nou decret

 

La nova regulació pretén:

 

- Adaptar, en gran part, l’actual regulació continguda en el Decret 138/2003, de 27 de maig, ja que es troba àmpliament superada per la normativa comunitària en allò que fa referència als requisits de formació i al reforçament de les funcions dels AIOV d’assistència i suport dels veterinaris oficials i que l’article 18 del Reglament (UE) núm. 2017/625 els encomana en relació amb funcions de control oficial o de determinades funcions relacionades amb altres activitats oficials.

 

- Canviar el model actual de prestació dels serveis d’AIOV, basat en la contractació administrativa, per passar a regular un model d’entitats autoritzades o habilitades que és més competitiu per a l’exercici normal de la llibertat d’empresa i que garanteix la independència i el deure de no conflicte d’interessos que exigeix la normativa comunitària, ja que aquestes no mantindran cap vincle directe ni indirecte amb els operadors econòmics de la indústria de la carn.

 

- Crear un registre d’entitats habilitades, per a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, en el qual s’inscriuran com a proveïdores de serveis d’AIOV d’acord amb els requisits i les funcions que preveuen els reglaments comunitaris, per tal que aquestes garanteixin un servei independent, efectiu, estable i continuat de suport als veterinaris oficials, de manera que les mesures de control i gestió per a la prevenció dels riscos derivats per a la salut humana del consum d’aliment siguin el menys perjudicial possible, sense detriment de la protecció de la salut pública i d’acord amb l’exercici de la llibertat d’empresa.


Propostes Veure tots (8)

Pel que fa a la formació dels AIOV,Crec hauria de ser una formació reglada com un curs escolar,...
Haurà un registre d’entitats AOIV habilitades...però els AOIV passaran també habilitació? Els...
Totalment d'acord amb la formació continuada però preocupació per la independència del servei i...
La millora i la modernització d'un decret del 2003, sempre és una bona notícia. Així i tot, el...
Veure tots (8)
El que es decideix La idoneïtat o no d'impulsar aquest decret, en relació als problemes i objectius fixats.
Qui hi participa La consulta és oberta al conjunt de la ciutadania.
Com es decideix A través de les aportacions dels interessats.
Departament Departament de Salut
Grup promotor Departament de Salut
Unitat promotora Subdirecció general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública
Entitats dinamitzadores Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació
Cost 0,00 €
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Gener de 2022
Data de finalització 09 de Febrer de 2022
Referència: II-PART-2022-01-451

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio-escorxadors/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/inspeccio-escorxadors/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

8

Participants

15

Seguidores

2

Comentaris

8

Propostes

2

Adhesions