" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana en relació amb l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials

Tràmit de participació sobre el projecte normatiu inicial (art. 69 Llei 9/2014, del 29 de desembre)

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2024 - 20/02/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

S'obre el tràmit de participació ciutadana previst a l'article 69 de la Llei 9/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal que les persones que ho desitgin puguin participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en aquesta iniciativa normativa.

L'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials té com a objectiu principal l’assoliment de la millora contínua en la qualitat del Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya.

El projecte normatiu defineix els elements essencials sobre la participació de les entitats privades en la provisió dels sistemes de serveis socials i estableix un sistema flexible de provisió de serveis en què es potencia el paper del tercer sector social com a cooperador del sistema, sense ànim de lucre i amb finalitats de solidaritat en la prestació de determinats serveis socials. Es regulen de manera sistemàtica i completa les diferents modalitats d’acció concertada i es regulen determinats elements directament vinculats a la qualitat dels serveis i a la seva planificació i avaluació.

Mitjançant aquesta iniciativa també es crea l’Agència Pública de Serveis Socials de Catalunya, com a entitat de dret públic subjecta al dret privat adscrita al departament competent en matèria de serveis socials, amb l’objecte de prestar, mitjançant la gestió directa, els serveis de titularitat pública del Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya que corresponen al departament competent en matèria de serveis socials.

A més, a part de l’acció concertada, també es regula la figura del bo d’impacte social com a fórmula innovadora que té per objecte assolir objectius de polítiques socials i està orientat a la consecució de resultats.

Cal fer constar que entre el 27 de juliol i el 8 de setembre de 2023 es va dur a terme el tràmit de consulta pública prèvia relatiu a aquesta iniciativa, tot i que en aquell moment tenia un altre títol (“Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya")

Propostes Veure tots (10)

1.- Valorem positivament la voluntat de regular la gestió envers les entitats prestadores de...
Des del TSCAT agraïm la oportunitat de participar en aquest procés normatiu i, per mitjà del...
7-Cal preveure i procurar la igualtat de condicions del teixit humà en tots els serveis sense que...
4.- Apostem per salvaguardar i preservar que els serveis socials bàsics continuïn esdevenint...
Veure tots (10)
El que es decideix Els aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció de l'avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials .
Qui hi participa La participació està oberta al conjunt de la ciutadania i organitzacions. Donada la repercussió i implicacions que suposar la regulació de l’acció concertada per a les entitats proveïdores de serveis socials i per a les administracions públiques que l’haurien d’aplicar, es creu convenient obtenir el parer dels ens locals, associacions, proveïdors i entitats prestadores dels sistemes de serveis socials i professionals experts i amb competències relacionades amb la contractació administrativa i les fórmules no contractuals de serveis, així com altres entitats, institucions i òrgans relacionats amb aquesta matèria.
Com es decideix El projecte normatiu tindrà en compte la participació ciutadana mitjançant el tràmit de participació ciutadana
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Secretaria General del Departament de Drets Socials
Disposa de retorn
Data d'inici 20 de Desembre de 2023
Data de finalització 20 de Febrer de 2024
Referència: II-PART-2023-10-633

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/instrumentsprovisio/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/instrumentsprovisio/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

2

Participants

39

Seguidores

10

Propostes

1

Adhesions