" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’ITV (2023)

Consulta prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles

Fase 4 de 4
Finalitzat 19/06/2023 - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar‐te a l’apartat propostes del menú superior.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta té per objecte obtenir els punts de vista dels possibles afectats sobre l’orientació d’un projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles. Tanmateix, es consulta sobre la possibilitat de fer distincions segons la tipologia dels vehicles, davant la mobilitat sostenible que comporta noves formes de moure’s i, sobretot, noves tipologies de vehicles (elèctrics, de gas i, fins i tot, d’hidrogen).


Amb l’avantprojecte de llei que es proposa tramitar, es considera necessari fer un pas més en la evolució de la regulació de la ITV, en el sentit d’acostar el servei als ciutadans, millorar la seva eficiència, afavorir la sostenibilitat ambiental i atorgar llibertat d’elecció als usuaris.


Els objectius de l’avantprojecte de llei són els següents:

 • Assegurar la qualitat de la prestació del servei d’ITV, als efectes que els vehicles estiguin en bones condicions des del punt de vista de la seguretat i el medi ambient
 • Garantir la seguretat jurídica en l’aplicació de la normativa sobre les ITV
 • Aconseguir que es presti el servei de forma suficient a tot el territori
 • Garantir la lliure elecció d’operadors per part dels usuaris
 • Aplicar mesures de sostenibilitat ambiental a les estacions
 • Reduir les càrregues administratives injustificades


Així, els aspectes sobre els quals es proposa fer la consulta són:

 • Creieu que és convenient impulsar aquest projecte de llei?
 • Cal una llei per establir una nova regulació dels serveis d’inspecció tècnica de vehicles que s’adapti a les noves tecnologies de mobilitat?
 • Com creieu que s’hauria de prestar el servei d’ITV (prestació directa per l’Administració, mitjançant concessions, mercat liberalitzat o altres models)? Per què?
 • Com valoreu incorporar el dret d'adquisició preferent a les antigues empreses concessionàries en el procés d'adjudicació de les estacions que han de revertir a la Generalitat? 
 • S’han descrit adequadament els objectius? Hi ha altres objectius que no s’han tingut en compte i que creieu que haurien de ser valorats?
 • Hi ha efectes, negatius o positius, derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment i que no s’han posat de relleu?
 • Quins són els obstacles que es troben els usuaris per passar la inspecció tècnica de vehicles?
 • Com creieu que es podria millorar la sostenibilitat ambiental en les estacions que presten el servei d’ITV?
 • Creieu necessari efectuar modificacions en el servei? Quines?
 • Considereu correctes les tarifes actuals del servei d’ITV?
 • Les tarifes haurien de ser fixes o liberalitzades? Per què?
 • Creieu necessari organitzar el servei territorialment per tal de garantir una xarxa geogràficament homogènia?

Propostes Veure tots (8)

Des de SINTRAPORT, Traslladem el problema que té el transport portuari, per accedir al servei...
TRANSCALIT demana que la normativa de les ITV's tingui en compte les especials necessitats...
L’ACCO insta a transitar cap a un model més obert, en què hi hagi més opcions per a les persones...
Regularitzar les condicions d’emplaçament de les estacions ITV i evitar problemes com els creats...
Veure tots (8)
El que es decideix Com regular el servei d'ITV, acostant el servei als ciutadans, millorant la seva eficiència, afavorint la sostenibilitat ambiental i atorgant llibertat d’elecció als usuaris
Qui hi participa Tota la ciutadania de Catalunya
Com es decideix Consulta a la ciutadania de Catalunya a través d'aquesta pàgina web
Departament Departament d'Empresa i Treball
Grup promotor Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Direcció General d'Indústria
Disposa de retorn
Data d'inici 17 de Gener de 2023
Data de finalització 02 de Març de 2023
Referència: II-PART-2023-01-552

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiitv2023/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiitv2023/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>