" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions relatives a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre cinquè)

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei del llibre cinquè del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la tresoreria, endeutament i garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa establirà un marc normatiu de la tresoreria, endeutament i garanties de les finances públiques íntegre, robust i aglutinador de la normativa que regula aquesta matèria atesa la seva dispersió i manca de sistematització com a conseqüència de la complexitat i amplitud del sector públic propi.

Objectiu de la consulta

Els aspectes principals objecte de consulta seran els relatius a la necessitat d’establir un marc normatiu de la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, la consulta persegueix:

  • Conèixer propostes que permetin equilibrar la relació entre el ciutadà i l’administració
  • Conèixer propostes per tal d’aconseguir una millora en la transparència de les dades comptables.
  • Conèixer propostes de regulació en relació a aquesta matèria.
  • Conèixer propostes per a fer una regulació apropiada al context actual.
  • Conèixer l’opinió de la ciutadania i parts implicades sobre la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques.


Preguntes per centrar les aportacions

  • Creieu necessari adequar la normativa a les necessitats econòmiques i socials actuals?
  • Estimeu oportú disposar d’un codi que sistematitzi la tresoreria, l’endeutament i les garanties de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya?
  • Quines millores implantaríeu en l’actual sistema?
Qui hi participa La ciutadania en general com a subjectes que es poden veure afectats per aquesta norma o als quals potencialment se’ls podrien aplicar les seves disposicions com ara entitats bancàries, entitats que rebin avals habitualment, i associacions o organitzacions que centren les seves actuacions en matèria de transparència i mesures anticorrupció.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Abril de 2022
Data de finalització 10 de Juny de 2022
Referència: II-PART-2022-04-482

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llibre-5-codi-finances-publiques-catalunya-relatiu-tresoreria-endeutament-garanties-finances-publiques/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llibre-5-codi-finances-publiques-catalunya-relatiu-tresoreria-endeutament-garanties-finances-publiques/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

24

Seguidores