" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

La participació en la Gestió ciutadana d'equipaments municipals

11/10/2022 14:17  
En avaluació

D'entre les línies estratègiques de la Direcció General de Participació Ciutadana, Processos Electorals i Qualitat Democràtica es contempla "incorporar la participació ciutadana i de la societat civil en l’elaboració i avaluació de polítiques públiques", així com "la millora de la governança" o la "innovació democràtica". Entenent com a objectiu promoure la incorporació d'agents de la societat civil organitzada en la presa de decisions, i especialment promovent formes de participació ciutadana deliberativa. En aquesta línia, conjuntament amb l'Escola d'Administracions Públiques de Catalunya, fa anys que s'impulsa el curs "Gestió Col·laborativa d'espais i equipaments públics" per tal de formar i dotar d'eines pràctiques en el desenvolupament de projectes de gestió ciutadana d'equipaments municipals (ateneus, casals de barri, casals de joves, centres cívics, culturals, etc).

  • Les potencialitats de la participació en la gestió ciutadana d'equipaments es plasmen mitjançant el foment de la participació i el compromís que implica, no només en l’espai físic, sinó també amb l’entorn i el veïnat. Aquest tipus de participació deliberativa reforça la cohesió i el capital social del territori en tant que fa esdevenir l’espai com a punt de trobada i generador de sinèrgies associatives orientades al treball conjunt per resoldre problemes col·lectius. L’assumpció d'aquesta gestió col·laborativa implica la coresponsabilització i reforça el sentiment de pertinença amb el territori, contribueix a l’aprenentatge social de les entitats i persones involucrades a participar i implicar-se de manera més directa en els assumptes públics. I a la fi, garanteix una continuïtat comunitària de l’espai, oferint respostes flexibles a oportunitats i necessitats del territori, i fent inclús un ús més eficient dels recursos trencant amb les lògiques públiques i privades.
  • El principal obstacle amb el que es troba aquesta línia estratègica és la limitació del marc normatiu desajustat a les dinàmiques associatives i iniciatives de participació ciutadana en l'assumpció de tasques cívic-comunitàries en equipaments municipals. A excepció de la Carta Municipal de Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre), que contempla l'instrument de participació ciutadana anomenat "gestió cívica" per no hi ha cap normativa d'àmbit català que reconegui aquesta gestió ciutadana o comunitària. És per això que resulta necessari incorporar aquesta modalitat de participació deliberativa en el marc de la nova Llei de Participació.
  • La fórmula jurídica d'una futurible legislació sobre la gestió ciutadana d'equipaments municipals que s'articulés a partir del conveni hauria de contenir dos elements: la cessió del bé immoble i la subvenció vinculada al desenvolupament del projecte de gestió per part de l’entitat sense ànim de lucre. Regulats, per una banda, per la Llei 33/2003, del 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 de octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i per altra banda, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, d’aprovació del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i per la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. El finançament d'aquests projectes no entra en conflicte normatiu amb la contractació de serveis, regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

S'està valorant, conjuntament amb la resta de departaments de la Generalitat amb competències en la matèria, si la llei pot contemplar la gestió ciutadana d'equipaments com a modalitat de participació ciutadana, en què la ciutadania s'implica en la gestió d'equipaments de proximitat.

Referència: II-PROP-2022-10-85576
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85576/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85576/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

S'ha de recollir la gestió pública-comunitària d'equipaments i serveis públics.

Només afegir que diversos ajuntaments s'han dotat de reglaments de participació que aposten per la gestió comunitària d'equipaments municipals. La nova Llei de Participació també hauria de fer aquesta aposta, donant resposta a una necessitat patent en molts municipis de Catalunya.

Comentari moderat el 07/03/2023 11:31
Comentari moderat el 07/03/2023 11:31
Comentari moderat el 07/03/2023 11:31
Comentari moderat el 07/03/2023 11:31
Comentari moderat el 07/03/2023 11:31
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:31
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30
Comentari moderat el 07/03/2023 11:31
Comentari moderat el 07/03/2023 11:30

Engage in the citizen management of municipal facilities! Your participation is crucial for effective governance and community development, ensuring facilities meet the needs of all residents. https://www.mavenghostwriters.com/

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...