" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret regulador del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d’organització més representativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret regulador del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya i la condició d’organització més representativa

Fase 2 de 2
Participació ? - ?
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

 

 


Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La consulta planteja el desplegament reglamentari previst als apartats e) i f) de la disposició final segona del Codi de consum de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei 22/2010, del 20 de juliol, actualitzant els requisits d’inscripció i l’organització i el funcionament del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya (ROPCC) que data de l’any 1983 així com el Decret que preveu els requisits i el procediment d’atorgament de la condició de més representatives per a les organitzacions inscrites i actives, que data de l’any 1998.

En concret els objectius de la iniciativa són:

  • Determinar els tipus d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya i reforçar i assegurar la seva existència i el desenvolupament de l’objecte social per al qual van ser creades.
  • Adaptar l’estructura i el funcionament del Registre d’organitzacions de persones consumidores de Catalunya implantant el procediment electrònic
  • Regular els procediments d’inscripció, baixa, actualització de dades, suspensió temporal d’activitat i aportació de documents relatius a les organitzacions de persones consumidores amb domicili a Catalunya.
  • Vetllar per l’actualització de la informació registral i per l’aportació d’una memòria anual sobre l’activitat desenvolupada a l’àmbit del consum i el pressupost invertit per part de les organitzacions de persones consumidores de Catalunya.
  • Adaptar el procediment per a l'atorgament i la pèrdua de la condició d’organització més representativa a Catalunya tenint en compte el previst al Codi de consum de Catalunya.


 La consulta s’adreça, en general, al conjunt de ciutadans i ciutadanes que vulguin constituir a Catalunya una organització de persones consumidores amb l’objecte social previst al Codi de consum de Catalunya, i, en particular, a les organitzacions ja constituïdes i inscrites.


Objectiu de la consulta

  •  Assegurar i reforçar l’existència i el funcionament real de les organitzacions de persones consumidores i usuàries de Catalunya tenint en compte que les enregistrades al ROPCC són les entitats domiciliades a Catalunya que poden gaudir d’aquella específica denominació.
  •  Impulsar la constitució d’associacions de persones consumidores i el seu funcionament.
  • Adequar el model d’organitzacions de persones consumidores a la realitat jurídica i social actuals.
  • Simplificar la tramitació de les inscripcions al Registre.


Preguntes concretes que es formulen:

 1.     Cal considerar d’altres objectius o finalitats que es poden regular en el marc de la norma que es proposa?. Quins?

2.     Quines dades relacionades amb les organitzacions de persones consumidores es podrien considerar d’interès públic?

3.     Quines dades considereu que s’haurien d’acreditar per a la inscripció en el registre?

4.     Quins requisits considereu que ha de reunir una organització de persones consumidores per ser considerada com a més representativa a Catalunya?

5.     Cal considerar altres alternatives a les proposades?

6.     Quins costos o beneficis pot comportar la proposta normativa a les organitzacions de persones consumidores?

 

D’altra banda, hi ha possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb la proposta de norma mitjançant la bústia genèrica de suggeriments.

 Per tal de fer‐nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d’aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d’adreçar‐vos a l’apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d’estar donats d’alta al portal

Departament Departament d'Empresa i Treball
Unitat promotora Agència Catalana del Consum
Disposa de retorn No
Data d'inici 19 de Novembre de 2021
Data de finalització 19 de Desembre de 2021
Referència: II-PART-2021-11-434

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/organitzacions-consumidores/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/organitzacions-consumidores/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

26

Seguidores