" class="part-icon-bars">

Modificació de la llei d'orientació agrària

Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària.

Fase 1 de 2
Participació 18/11/2019 - 18/12/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa té per objecte modificar la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària de Catalunya, per adaptar el règim sancionador al nou Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació a la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries, així com afegir un nou règim sancionador en matèria de risc higienicosanitari derivat de l'entrada de persones alienes no autoritzades en explotacions ramaderes i altres instal·lacions.

Objectiu de la consulta:

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la modificació del règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants i del personal tècnic habilitat redactor de plans de gestió de dejeccions ramaderes així com conèixer propostes per a la introducció d’un règim sancionador específic per a les entrades de persones alienes a les explotacions i d’altres instal·lacions amb risc higienicosanitari.

Els objectius principals de la consulta són els següents:

 • Conèixer propostes per a tipificar les noves infraccions derivades de l'incompliment de les noves obligacions establertes pel Decret 153/2019, de 3 de juliol.
 • Conèixer propostes en relació a la millora de la tipificació de determinades infraccions d'obligacions ja existents abans del Decret 153/2019, per tal que se n'incrementi o se'n redueixi la qualificació de la gravetat, atès l'impacte objectiu real de la conducta il·legal.
 • Conèixer propostes de modificació dels imports de les sancions, per tal que siguin més adequats a l'impacte real de la conducta i tinguin en compte l'ordre de magnitud del nivell d'ingressos de les explotacions agràries del país.
 • Conèixer propostes sobre la tipificació de les infraccions i sobre les sancions a imposar relacionades amb les entrades de persones alienes a les explotacions i d'altres instal·lacions amb risc higienicosanitari.


Preguntes per a orientar les aportacions:

 1. Hi ha algun aspecte que no s'ha tingut en compte i que hauria de ser valorat per l'Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s'estiguin produint actualment que no s'han posat en relleu a la documentació? (per exemple, que no s'hagin identificat adequadament els afectats).
 2. S'haurien de preveure altres mecanismes punitius diferents?
 3. Cal considerar alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s'hagin tingut en compte i que siguin rellevants?
 4. Quins mecanismes d'autoregulació del sector agrari considereu que s'haurien d'implantar i en quins àmbits?
 5. Considereu que els mecanismes existents en matèria de control, inspecció i sanció en gestió de dejeccions ramaderes i altres fertilitzants són suficients? Si considereu que no ho són, quins proposeu?
 6. Considereu que establir un règim de sancions específic per a les entrades sense autorització de persones alienes a les explotacions ramaderes i instal·lacions amb risc higienicosanitari és la millor manera de lluitar contra aquests tipus d'accions.
 7. Considereu que hi ha algun altre mecanismes per evitar que proliferin aquestes accions.


Per tal de fer‐nos arribar les respostes a les preguntes plantejades, o qualsevol altre tipus d'aportació en relació amb la consulta, recordeu que heu d'adreçar‐vos a l'apartat “propostes” del menú superior. Per realitzar la proposta haureu d'estar donats d'alta al portal.

Qui hi participa 1) ciutadania en general 2) associacions i organitzacions relacionades amb el sector
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 18 de Novembre de 2019
Data de finalització 18 de Desembre de 2019
Referència: II-PART-2019-11-288

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio-agraria/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/orientacio-agraria/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

190

Seguidores