" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana del Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Consulta sobre el projecte normatiu inicial

Fase 1 de 2
Participació 29/05/2024 - 29/06/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Es va realitzar una primera consulta pública prèvia a la redacció del text normatiu per conèixer les opinions i el posicionament de la ciutadania respecte d’aquesta iniciativa, d’acord amb el que preveu l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu.

Per la importància que té aquesta regulació i per la matèria que regula, s’ha considerat procedent obrir una nova fase de consulta a la ciutadania des de l’inici de la tramitació del procediment administratiu, d’acord amb el que preveu l’article 69 de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La proposta té per objecte desenvolupar la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, en aquells aspectes que requereixen aquesta concreció reglamentària amb la finalitat de completar el règim jurídic aplicable en aquestes matèries i facilitar la seva aplicació.

Així mateix la iniciativa té com a objectiu donar compliment a l’Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, en el sentit de preveure el seu desenvolupament reglamentari.

El projecte de Decret regula els aspectes relacionats amb l’organització administrativa portuària, la transparència i publicitat activa, tant de l’Administració portuària com de les entitats gestores portuàries, la categorització dels ports esportius, així com els aspectes de la planificació, l’ordenació i la construcció, el règim demanial i contractual del domini públic portuari, les instal·lacions portuàries destinades al sector pesquer, el règim d’explotació portuària i els requisits per al desenvolupament de l’activitat del transport de passatgers en aigües marítimes i continentals.

Departament Departament de Territori
Disposa de retorn No
Data d'inici 29 de Maig de 2024
Data de finalització 30 de Juliol de 2024
Referència: II-PART-2024-05-696

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participacio-reglament-llei-ports/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participacio-reglament-llei-ports/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>