" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de Producció Agrícola Sostenible de Catalunya.

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/07/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

La iniciativa té per objecte establir un marc normatiu per a la producció agrícola sostenible a Catalunya per tal de regular un nou sistema de certificació públic voluntari de les explotacions agrícoles catalanes sostenibles tendent a fomentar que les explotacions siguin cada dia més sostenibles, des d’un punt de vista ambiental, econòmic i social. 

Objectius de la iniciativa


Els objectius generals de la iniciativa són:

-Contribuir als objectius de sostenibilitat de la producció agrícola integrada, establint un marc que permeti definir i valorar la sostenibilitat de les explotacions agrícoles catalanes, en l’àmbit mediambiental, social i econòmic. El nou marc ha de constituir una eina de foment de la producció agrícola sostenible entre els agricultors que contribueixi a la viabilitat econòmica de les explotacions i faciliti el seu reconeixement i visibilitat davant la societat i el mercat. Aquest reconeixement en matèria de sostenibilitat es vol fer extensible a totes les explotacions agrícoles catalanes (incloses les d’agricultura ecològica).

-Abordar la sostenibilitat de manera holística i identificar els aspectes vinculats a la sostenibilitat que s’han de complir per normativa sectorial així com fomentar la realització de pràctiques que vagin més enllà del compliment dels requisits mínims obligatoris i que suposin un valor afegit respecte de la normativa sectorial, per tal que les explotacions siguin més sostenibles.

Possibilitar que totes les explotacions agrícoles disposin d’una eina que autoavaluï la seva sostenibilitat, que permeti visualitzar els punts forts i febles de l’explotació i pugui ajudar al sector productor a millorar.

-Fer arribar al consumidor l’esforç que realitzen les explotacions agrícoles en matèria de sostenibilitat.

-Disposar d’una regulació envers la sostenibilitat única i transversal pels diferents cultius.

-Fer compatible la producció d’aliments amb la contribució a mitigar el canvi climàtic mitjançant la conservació i millora en la utilització dels recursos naturals, garantint que la producció agrícola tingui un impacte mediambiental neutre o positiu, preservant i restablint els recursos naturals dels que depèn el sistema alimentari ja que són els inputs de les seves produccions: protegint el sòl, l’aigua, l’aire i revertint la pèrdua de biodiversitat. D’aquesta manera, es contribuirà a mitigar el canvi climàtic i a adaptar-se als seus impactes; protegint el sòl, l’aigua, l’aire, i revertint la pèrdua de biodiversitat, desenvolupant, entre d’altres, mesures adreçades a un millor aprofitament de l’aigua, a una major eficiència energètica, a la utilització progressiva de fertilitzants d’origen orgànic, a l’establiment de mesures que evitin la degradació dels sòls, a l’ús de maquinària agrícola que incorpori noves tecnologies d’estalvi energètic i menys contaminants, que redueixin les emissions de gasos amb efecte hivernacle, etc.

- Contribuir a la viabilitat econòmica de les explotacions de Catalunya fomentant la competitivitat del sector i la promoció dels productes provinents d’explotacions que s’acullin a aquest sistema de producció, afavorint la creació de noves oportunitats de negoci.

-Acompanyar a les explotacions en la transició cap a models més agroecològics utilitzant la formació com a vehicle per adquirir els coneixements que han de tenir els agricultors per aplicar el nou sistema de Producció Agrícola Sostenible.

-Definir la totalitat de bones pràctiques agràries conduents a la garantir la producció agrària sostenible.

- Preservar l’assequibilitat dels aliments, generant al mateix temps un rendiment econòmic més just en la cadena alimentària, de manera que els aliments produïts de forma més sostenible siguin, també, assequibles.

-Vetllar per a que totes les persones puguin accedir a aliments nutritius, sostenibles i en quantitat suficient; que compleixen nivells elevats d’innocuïtat, qualitat i de salut.

-Incrementar la qualitat de vida de la gent que treballa al camp, fomentant el desenvolupament de capacitats, l’accés just als mitjans de producció, fomentant pràctiques de comerç just, la no discriminació, la igualtat de gènere, la seguretat i la salut de les persones, la diversitat cultural, i, en definitiva, re-valoritzant els coneixements tradicionals i la sobirania alimentaria.

Per últim, la iniciativa també te com a objectius:

- Desenvolupar els mecanismes per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenibles a assolir l’any 2030, definits per la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura). Aquests objectius pretenen, des d’avui i fins el 2030, aconseguir una gestió sostenible i un ús eficient dels recursos naturals. També cal aconseguir la gestió racional dels productes químics, reduint significativament el seu alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl, a fi de minimitzar els seus efectes adversos per a la salut humana i el medi ambient.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenibles que més s’abordaran des de la Producció Agrícola Sostenible són els següents: 2.Fam zero, 3. Salut i benestar,6. Aigua neta i sanejament, 7. Energia sostenible i no contaminant, 8. Treball decent i creixement econòmic, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 12. Producció i Consum responsables, 13. Acció pel clima i 15. Vida d’ecosistemes terrestres.

-Recollir els aspectes que proposa el Pacte Verd Europeu i les seves estratègies, com són l’estratègia de la Granja a la Taula i l’estratègia de la biodiversitat.

-Utilitzar els instruments que oferirà la nova política agrària Europea per ajudar a les explotacions agràries de Catalunya a fer la transició cap a models més agroecològics i per tant més sostenibles. La política agrària s’emmarca dins d’uns objectius molt ambiciosos en matèria de medi ambient, de lluita contra el canvi climàtic i amb una preocupació clara per la conservació dels recursos.

Objectius de la consulta

La consulta té per objecte compartir amb el sector i els agents implicats els problemes detectats derivats de la mancança actual d’un concepte de sostenibilitat des de la triple vessant mediambiental, econòmica i social, de la mancança d’un sistema uniforme d’anàlisi del grau de sostenibilitat de les explotacions agrícoles i de la necessitat de fomentar i reconèixer els esforços extres que pugui realitzar el sector.

Atesa la íntima vinculació entre la producció d’aliments per part del sector productor i la contribució a la mitigació del canvi climàtic, es vol consultar especialment al sector i als agents més implicats els objectius marcats per la iniciativa i les solucions considerades idònies per assolir els objectius, així com prospectar possibles alternatives o solucions no considerades.

Període de la consulta

30 dies des de la seva exposició a Participa.gencat.

Grups als que s'adreça la consulta

A banda de convidar a participar a la ciutadania en general per a que pugui tenir l’oportunitat d’expressar tot el que consideri adient respecte d’aquesta iniciativa, fora especialment interessant comptar amb la participació de la següent tipologia d’entiats:

·       Col·legis professionals.

·       Entitats professionals agràries, federació de cooperatives agràries i associacions, agrupacions, entitats i col·lectius corresponents als diferents sectors productors agraris, que actualment ja formen part de les taules sectorials agràries d’acord amb el Decret 375/2000.

·       Entitats ecologistes.

Persones o grups concrets que es preveu convidar de forma directa a participar

·       Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

·       Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

·       Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

·       Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.

·       Unió Pagesos (UP)

. Ramaders de Catalunya (JARC)

. CAC

·       Asociación Agraria de Jóvenes agricultores (ASAJA-AEALL)

·       Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC)

·       Associació Interprofessional Lletera de Catalunya (ALLIC)

·       Federació d’ecologistes de Catalunya

·       Xarxa de conservació de la Natura

·       Consell Català de la Producció de la Producció Ecològica (CCPAE)

·       Consell Català de la Producció Integrada (CCPI)

·       Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs)

·       Institud Català d’Estudis Agraris (ICEA)

·       Universitats de Catalunya

·       Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

·       Altres departaments de la Generalitat:

-Departament de Vicepresidència, Politiques Digitals i Territori

-Departament d’Empresa i Treball:

.Agència Catalana de Consum

.Associacions de consumidors http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/associacions-de-consumidors/ 
Propostes Veure tots (22)

Aquest és un repte molt interessant i realment necessari. Des de la perspectiva d'un investigador...
S'ha de definir bé que s'entén per producció sostenible i evitar confusions com ja apunta la...
Manca una definició i uns paràmetres clars del que s’entén per “Sostenibilitat social”. I en...
Una darrera consideració és que entre els Grups als que s'adreça la consulta i Persones o grups...
Veure tots (22)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Grup promotor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Setembre de 2021
Data de finalització 22 de Octubre de 2021
Referència: II-PART-2021-09-420

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pasc/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pasc/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

5

Participants

30

Seguidores

4

Comentaris

22

Propostes

5

Adhesions